مقاله تاثير نرخ بازده دارايي ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و اهرم مالي بر قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۱۷ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: تاثير نرخ بازده دارايي ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و اهرم مالي بر قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرخ بازده دارايي ها
مقاله نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
مقاله اهرم مالي،قيمت سهم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالح نژاد سيدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: غيور وحيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قيمت سهام در بازارهاي سرمايه متاثر از خبرهاي خوب يا بد دريافتي از شركت ها است. شناخت خبر موثر و پي بردن به درجه اهميت آن بر اساس ميزان تاثيرپذيري قيمت سهام از آن، يكي ازخواسته هاي سرمايه گذاران و پژوهشگران بازارهاي سرمايه است.
هدف اين تحقيق بررسي اخبار و اطلاعات حاصل از گزارش هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب نسبت هاي مالي و يافتن ميزان تاثير اين نسبت ها بر قيمت سهام شركت هاي مورد مطالعه است.
بدين منظور از اطلاعات مالي ۹۷ شركت از مجموعه شركت هاي توليدي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران براي دوره زماني ۱۳۷۸تا۱۳۸۳به صورت مقطعي استفاده شده است. فرضيه هاي تحقيق با بهره گيري از الگوهاي رگرسيون چند متغيره و مدل متغيرهاي تاخيري در دو سطح كلي و تفكيكي شركت ها در صنايع مختلف آزمون شده اند.
نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها نشان مي دهد كه در سطح كل شركت ها، نسبت هاي ROE, ROA بر قيمت سهام موثر است، ولي اهرم مالي تاثير معناداري ندارد.
درسطح تفكيكي صنايع، نتايج تاثير نسبت هاي مالي بر قيمت سهام در هر صنعت با صنايع ديگر متفاوت است كه بيانگر استقلال صنايع از يكديگر است.