مقاله تاثير نرخ سرمايش بر رسوب گذاري g در آلياژ Ni-11.6at.%Al که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مواد پيشرفته در مهندسي (استقلال) از صفحه ۹ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: تاثير نرخ سرمايش بر رسوب گذاري g در آلياژ Ni-11.6at.%Al
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلياژهاي ،Ni-Al نرخ سرمايش
مقاله رسوب گذاري
مقاله g جوانهزني همگن
مقاله جوانهزني ناهمگن
مقاله گرماسنجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي احد
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله زاده امير
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مراحل اوليه رسوب گذاري در يک آلياژ دو جزيي Ni-Al، با استفاده از روشهاي گرماسنجي (DSC)، پراش سنجي اشعه XRD) X ) و اشعه الکتروني و مشاهدات ريزساختاري با ميکروسکوپهاي الکتروني FEG-SEM و TEM مورد مطالعه قرار گرفت. به اين منظور نمونه هايي از آلياژ رقيق Ni-11.6at.%Al تهيه شده و رسوب گذاري در آنها در حين سرمايش پيوسته از دماي انحلال با نرخهاي سرمايش ۱۷۰، ۲۵ و ۰٫۰۳ مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان مي دهند که در اثر کوئنچ سريع، جوانه زني همگن از طريق منظم شدن توأم با جدايش فازي اتفاق مي افتد. اما با کاهش نرخ سرمايش به ۲۵ جوانه زني و رسوب گذاري به صورت ترجيحي و ناهمگن روي عيوب ريزساختاري انجام مي گيرد. توانايي روشهاي تجربي فوق الذکر در تشخيص و شناسايي مراحل اوليه رسوب گذاري نيز موضوع ديگري است که در اين مقاله مورد ارزيابي قرار گرفته است.