مقاله تاثير نسبت هاي مختلف دانه جو به دانه ذرت بر عملكرد رشد و خصوصيات لاشه گوساله هاي نر هلشتاين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي علوم دامي (دانش كشاورزي) از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: تاثير نسبت هاي مختلف دانه جو به دانه ذرت بر عملكرد رشد و خصوصيات لاشه گوساله هاي نر هلشتاين
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو
مقاله خصوصيات لاشه
مقاله ذرت
مقاله عملكرد پروار
مقاله گوساله نر هلشتاين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاتحي فرهنگ
جناب آقای / سرکار خانم: رضايزدي كامران
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان بنادكي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي شهربابك محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه اثرات نسبت هاي مختلف دانه جو به ذرت بر عملكرد پروار و خصوصيات لاشه گوساله هاي نر پرواري، ۲۵ راس گوساله نر هلشتاين با ميانگين وزن اوليه ۳۹±۲۷۶ كيلو گرم در قالب يك طرح كاملا تصادفي با ۵ جيره آزمايشي و ۵ تكرار در هر جيره تحت آزمايش قرار گرفت. جيره هاي آزمايشي ۱ الي ۵ به ترتيب داراي نسبت هاي ۱۰۰:۰ و ۷۵:۲۵ و ۵۰:۵۰ و ۲۵:۷۵ و ۰:۱۰۰ دانه جو به ذرت بودند (به ترتيب افزايش سهم ذرت) و توسط نرم افزار (۱۹۹۶) NRC متوازن شدند. گوساله ها با خوراك كاملا مخلوط (با نسبت ۲۵ درصد علوفه به ۷۵ درصد كنسانتره) به صورت آزاد تغذيه شدند و بمدت ۱۱۰ روز پروار شدند. بين جيره ها از لحاظ وزن نهايي، افزايش وزن روزانه و ضريب تبديل غذايي و ماده خشك مصرفي و بازده لاشه تفاوت معني داري وجود نداشت. ميزان چربي داخلي و ضخامت چربي روي دنده ۱۲ و در صد چربي به گوشت بدون استخوان دنده ۱۲ براي جيره هاي ۴ و ۵ (سطوح بالاي ذرت) بطور معني داري نسبت به بقيه جيره ها بيشتر بود (۰۵/pH .(P<۰ شكمبه بين جيره ها بطور معني داري متفاوت بود (۰۵/۰>P) كمترين pH مربوط به جيره يك و بالاترين آن مربوط به جيره هاي ۴ و ۵ بود. نتايج اين پژوهش نشان داد كه تغذيه گوساله هاي نر پرواري هلشتاين با نسبت هاي ۵۰:۵۰ و ۷۵:۲۵ دانه جو به ذرت مناسب ترين عملكرد گوساله ها را به دنبال خواهد داشت .