مقاله تاثير نوار حاوي ژل خنك كننده بر شدت درد پرينه بعد از اپي زياتومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۷۶ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: تاثير نوار حاوي ژل خنك كننده بر شدت درد پرينه بعد از اپي زياتومي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپي زياتومي
مقاله ژل پد
مقاله تسکين درد
مقاله درد پرينه
مقاله نخست زا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهدي فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: شيخان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مرقاتي خويي عفت السادات
جناب آقای / سرکار خانم: حقاني حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: درد متعاقب اپي زياتومي كيفيت زندگي و سلامت رواني مادر را تحت تاثير قرار مي دهد. ژل پد روش جديدي است كه به منظور تسكين درد كاربرد دارد ولي هنوز به طور روتين از ضد درد خوراكي براي درمان درد استفاده مي شود. اين مطالعه با هدف تعيين تاثير ژل پد بر شدت درد محل اپي زياتومي زنان نخست زا بستري در بيمارستان كمالي كرج انجام گرديد.
مواد و روش ها: اين مطالعه كارآزمايي باليني يك سو كور بر روي ۶۰ زن نخست زا كه جهت زايمان طبيعي به بيمارستان كمالي كرج مراجعه كرده بودند، انجام گرديد. نمونه ها به روش تخصيص تصادفي به دو گروه گيرنده ژل پد (به مدت ۲۰ دقيقه، ۴ ساعت پس از زايمان و سپس در صورت لزوم تا ۵ روز) و كنترل (روتين بيمارستان) تقسيم شدند. دو گروه از نظر شدت درد اپي زياتومي توسط خط كش ديداري درد و مصرف مسكن بررسي شدند.
يافته ها: دو گروه از نظر مشخصات دموگرافيك و ساير متغيرهاي مداخله گر اختلاف آماري معني داري نداشتند. از نظر كاهش شدت درد ۴ ساعت بعد (p=0.014)،۱۲  ساعت بعد (p=0.002) و ۵ روزبعد از اپي زياتومي (p<0.001) تفاوت آماري معني داري داشتند. مصرف مسكن در طي ۵ روز بعد از زايمان در گروه مصرف ژل پد به طور معني داري كمتر از گروه كنترل بود (p<0.001).
نتيجه گيري: استفاده از ژل پد شدت درد ناشي از زخم اپي زياتومي و ميزان نياز به مسكن را كاهش مي دهد.