مقاله تاثير نوبت هاي غذادهي و اندازه رهاسازي در رشد و ضريب تبديل غذايي ماهي قزل آلاي رنگين کمان در آب لب شور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در شيلات از صفحه ۲۳ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: تاثير نوبت هاي غذادهي و اندازه رهاسازي در رشد و ضريب تبديل غذايي ماهي قزل آلاي رنگين کمان در آب لب شور
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندازه رهاسازي
مقاله آب لب شور
مقاله تناوب غذادهي
مقاله قزل آلاي رنگين کمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرسنگي علي آباد حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري حصني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: بيطرف احمد
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي پور فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: مشايي نسرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت بررسي تاثير نوبت هاي غذادهي و اندازه رهاسازي بر رشد و ضريب تبديل غذايي ماهي قزل آلاي رنگين کمان در آب لب شور، ماهياني با وزن هاي اوليه ۱۰، ۲۵ و۴۰ گرم به صورت همزمان رهاسازي و در سه تيمار تناوب غذايي ۲، ۳ و ۴ بار تغذيه در روز و هر يك با سه تكرار طي يک دوره ۱۰۲ روزه پرورش يافتند. در گروه وزني ۱۰ گرم با افزايش تناوب غذايي از دو تا چهار بار تغذيه در روز برخي شاخص هاي رشد مانند وزن نهايي، رشد روزانه و افزايش وزن بهبود و ضريب تبديل غذايي کاهش يافت، لذا در گروه وزني ۱۰ گرم حداقل سه نوبت غذادهي در روز لازم است. در گروه هاي وزني ۲۵ و ۴۰ گرم اگرچه با افزايش تناوب غذايي افزايش محدودي در شاخص هاي رشد مشاهده شد، ولي اين اختلاف ها در سطح ۵ درصد معني دار نبود. بنابراين تناوب غذايي در قزل آلا با وزن اوليه حداقل ۲۵ گرم (وقتي ميزان غذا محدود باشد) اثري بر شاخص هاي رشد ندارد. بدون در نظر گرفتن تناوب غذايي، در وزن اوليه ۱۰ گرم ضريب تبديل غذايي به طور معني داري كمتر از ساير وزن ها بود و ضريب رشد ويژه بين وزن هاي مختلف اختلاف معني داري نداشت. بنابراين وزن اوليه ۱۰ گرم براي شروع دوره پرورش مناسب تراست.