مقاله تاثير نوسانهاي چرخه هاي تجاري بر رشد اقتصادي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۵۹ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: تاثير نوسانهاي چرخه هاي تجاري بر رشد اقتصادي در ايران
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله رشد اقتصادي
مقاله شاخص عمق مالي
مقاله نوسان چرخه هاي تجاري
مقاله مدل ناهمساني واريانس شرطي خود رگرسيوني
مقاله مدل اقتصادسنجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امامي كريم
جناب آقای / سرکار خانم: محرابيان آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مسايل مهمي که در اقتصاد هر کشور مطرح مي شود، رسيدن به يک رشد پايدار در بلندمدت است. هدف از اين تحقيق، بررسي تاثير نوسانهاي چرخه هاي تجاري بر رشد اقتصادي ايران طي دوره 1387- 1340 است. رشد توليد ناخالص داخلي، نوسانهاي چرخه هاي تجاري، تورم، نااطميناني تورم و شاخص عمق مالي متغيرهاي مورد نظر در اين تحقيق هستند. در اين مطالعه ابتدا نوسانهاي چرخه هاي تجاري و نااطميناني تورم از طريق مدل هاي ناهمساني واريانس شرطي خودرگرسيوني عمومي محاسبه شده اند. سپس تاثير نوسانات چرخه اي بر رشد بلندمدت اقتصادي با استفاده از آزمونهاي هم انباشتگي و مدل هاي تصحيح خطاي برداري برآورد شده است. نتايج حاصل از برآورد نشان مي دهد که نوسانهاي چرخه هاي تجاري موجب کاهش رشد اقتصادي در بلندمدت شده است. اين بدين دليل است که در ايران نوسانات در رشد توليد به نااطميناني در توليد انجاميده، لذا باعث کاهش سرمايه گذاري و در نتيجه کاهش رشد اقتصادي در بلندمدت مي شود.