مقاله تاثير نوع بسته بندي و دماي نگهداري بر ويژگيهاي فيزيکوشيميايي و حسي آب ليمو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: تاثير نوع بسته بندي و دماي نگهداري بر ويژگيهاي فيزيکوشيميايي و حسي آب ليمو
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب ليمو
مقاله بسته بندي PE ،PET

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش آبليمو در سه نوع بسته بنديPET، PE و شيشه بسته بندي و نمونه ها مدت ده هفته در دو دماي ۲۰ و ۴۰ درجه سانتيگراد نگهداري شدند. ويژگيهاي حسي و فيزيكوشيميائي آب ليموpH) ، اسيديته، بريکس، ويتامين ث، دي اکسيد گوگرد و عدد فرمالين) هر دو هفته يكبار مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه دو دماي نگهداري (۲۰ و ۴۰ درجه سانتيگراد) تاثير معني داري برpH ، اسيديته و بريكس نمونه هاي آبليمو در بسته بندي هاي مختلف نداشتند(p≥۰٫۰۵) . ميزان ويتامين ث در هر سه نوع بسته بندي طي زمان نگهداري کاهش يافت كه اين کاهش در بسته بندي PE بيشترين و در شيشه کمترين مقدار بود (p<0.05) نتايج بررسي ويژگي هاي حسي نشانگر اين است که نمونه هاي بسته بندي PET و شيشه در هر دو دماي نگهداري طي ده هفته نگهداري قابل پذيرش هستند.