مقاله تاثير نوع محيط كشت بر رويان زايي بدني زيتون رقم كرونايكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران از صفحه ۹۳ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: تاثير نوع محيط كشت بر رويان زايي بدني زيتون رقم كرونايكي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زيتون
مقاله رقم كرونايكي
مقاله رويان زايي بدني
مقاله ريشه زايي
مقاله محيط زيرکشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيوندي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: فرحزادي هلال نعمت
جناب آقای / سرکار خانم: اربابيان صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني مزيناني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين آزمايش، تاثير محيط زيرکشت بر رويان زايي رويشي و ريشه زايي از بخش هاي مختلف رويان هاي بالغ زيتون رقم كرونايكي بررسي شد. ريشه چه و بخش نزديك لپه هاي رويان در محيط كشت OMc داراي هورمون هاي (۵ mg/l) IBA و (۰٫۵ mg/l) 2-ip كشت شدند. كالوس هاي ۲۱ روزه در محيط هاي كشت OM يا OMc زيرکشت و به تاريكي منتقل شدند. تمايز در كالوس ها به نوع ريزنمونه و محيط زيرکشت بستگي داشت. پس از سومين زيرکشت، كالوس هاي حاصل از ريشه چه و بخش نزديك لپه توانايي رويان زايي رويشي را داشتند. در هر دو محيط كشت، توانايي رويان زايي در كالوس هاي ريشه چه بيشتر از كالوس هاي بخش نزديك لپه بود. همچنين رويان زايي در محيط كشتOM  افزايش معني داري را نشان داد. ريشه زايي در كالوس هاي هر دو ريزنمونه و در محيط هاي زيرکشت مختلف پس از زيرکشت دوم مشاهده شد. تفاوت در ميانگين هاي ريشه زايي در تيمارهاي مختلف معني دار بود به طوري كه در هر دو محيط كشت توانايي ريشه زايي در كالوس هاي حاصل از بخش نزديك لپه بسيار بيشتر از ريشه چه بود و در هر دو نوع كالوس، ريشه زايي در محيط كشت OM بيشتر از محيط كشت OMc بود.