مقاله تاثير نوع و مقدار نيتروژن بر رشد و ترکيب عناصر معدني برگ سه پايه مرکبات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۱۷۰ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: تاثير نوع و مقدار نيتروژن بر رشد و ترکيب عناصر معدني برگ سه پايه مرکبات
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرکبات
مقاله پايه
مقاله منبع کود نيتروژن
مقاله رشد رويشي
مقاله عناصر معدني و پيوندک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم نژاد محمود
جناب آقای / سرکار خانم: زماني ذبيح اله
جناب آقای / سرکار خانم: ثوابقي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي يونس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تسريع در رشد و کوتاه نمودن فاصله زماني از کاشت بذر تا پيوند نهال اهميت زيادي درخزانه کاري درختان ميوه دارد. منابع کود نيتروژني (آمونيومي و نيتراتي)، ميزان کاربرد آنها و همچنين يون هاي همراه ممکن است سبب بروز واکنش هاي متفاوتي در دانهال ها گردند. در اين پژوهش دانهال سه پايه مرکبات به نام هاي نارنج معمولي (Citrus sinensis)، نارنج سه برگ (Poncirus trifoliata) و سيترنج (Citrus sinensis x Poncirus trifoliata) در داخل کيسه هاي نايلوني گلداني به ابعاد ۳۵×۲۵ سانتي متر حاوي مخلوط خاکي شامل ماسه، کود گاوي پوسيده و خاک لومي رسي به نسبت مساوي کشت گرديدند. دانهال ها به طور هفتگي با محلول هاي کودهاي نيتروژني (سولفات آمونيوم، نيترات آمونيوم و اوره) در مقادير (۰، ۷۵، ۱۵۰ و ۳۰۰ ميلي گرم نيتروژن در هفته به ازاي هر گلدان) آبياري شدند و پس از رشد کافي ميزان رشد رويشي و ترکيب عناصر معدني برگ سه پايه مورد بررسي قرار گرفت. نوع کودي نيتروژني بکار رفته روي ارتفاع دانهال، ميانگين سطح برگ و غلظت منگنز برگ تاثير معني داري داشت ولي روي ساير صفات بي تاثير بود. در تمامي تيمارها مقدار نيتروژن باعث افزايش شاخص هاي رويشي شامل ارتفاع نهال، قطر ساقه و ميانگين سطح برگ گرديد و همچنين غلظت نيتروژن، پتاسيم و منگنز برگ افزايش يافته ولي غلظت آهن برگ ها کاهش يافته است.