مقاله تاثير نوکلئوتيد جيره بر برخي شاخص هاي رشد و بقاء و تركيب لاشه ماهي هامور معمولي (Epinephelus coioides) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در شيلات از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: تاثير نوکلئوتيد جيره بر برخي شاخص هاي رشد و بقاء و تركيب لاشه ماهي هامور معمولي (Epinephelus coioides)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترکيب شيميايي بدن
مقاله رشد
مقاله ماهي هامور معمولي
مقاله نوکلئوتيد جيره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظريف فرد اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: بهمني محمود
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: دشتي زاده محمود
جناب آقای / سرکار خانم: اوجي فرد امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش در تابستان سال۱۳۸۷ در کارگاه تکثير ميگوي پارس آبزيستان در استان بوشهر (شهر دلوار) به مدت ۱۰ هفته (۲ هفته سازگاري و ۸ هفته پرورش) انجام شد. تاثير نوکلئوتيد جيره در ۵ سطح غذايي صفر، ۰٫۱۵، ۰٫۲۵، ۰٫۳۵ و ۰٫۵ درصد از جيره بر شاخص هاي رشد، بقاء و ترکيب عضله بچه ماهي هامور معمولي (Epinephelus coioides) با وزن متوسط آغازين 10.70±۰٫۲۹ گرم و طول ۴۷٫۸±۰٫۱۴ در مخازن ۳۰۰ ليتري با تراکم ذخيره سازي ۱۵ عدد ماهي با سه تکرار در هر تيمار انجام شد. نتايج نشان داد که حداکثر بهبود شاخص هاي رشد در تيمار ۰٫۳۵ درصد بود، به طوري که در پارامترهاي افزايش وزن بدن، متوسط وزن ثانويه و فاکتور وضعيت با سطوح ديگر داراي اختلاف معني داري بود. در ارتباط با ترکيب عضله، حداکثر ميزان پروتئين در تيمار ۰٫۱۵ درصد و حداکثر ميزان چربي در تيمارهاي ۰٫۱۵ و ۰٫۲۵ درصد مشاهده شد که اختلاف معني داري با گروه شاهد داشتند. در مورد ميزان خاکستر بين تيمارهاي ۰٫۱۵، ۰٫۲۵ و ۰٫۳۵ درصد با گروه شاهد اختلاف معني داري مشاهده شد. بررسي نتايج نشان داد که نوکلئوتيد جيره در سطح ۰٫۳۵ درصد داراي اثرات مثبت معني داري بر پارامترهاي رشد بوده است.