مقاله تاثير هزينه هاي بهداشتي دولت بر برون دادهاي بهداشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در حكيم از صفحه ۱۲۱ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: تاثير هزينه هاي بهداشتي دولت بر برون دادهاي بهداشت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هزينه هاي بهداشتي دولت
مقاله برون دادهاي بهداشتي
مقاله پانل ديتا
مقاله توسعه انساني
مقاله اهداف هزاره سوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باسخا مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: صباغ كرماني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري كاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شکست بازار آزاد در تامين اندوخته فردي و اجتماعي بهداشت، که از آن به عنوان سرمايه نيز ياد مي شود، زمينه دخالت دولت در اين بخش مهم را فراهم نموده است. از سوي ديگر برنامه توسعه هزاره سازمان ملل نيز تاکيد زيادي در توسعه شاخص هاي بهداشتي داشته است. اين موضوع سبب شده است تا تامين بخشي از نيازهاي بهداشتي و آموزشي جامعه بر دوش دولت گذاشته شود.
روش کار: در مطالعه حاضر، به منظور بررسي ميزان تاثيرگذاري هزينه هاي دولت بر متغيرهاي کمي بخش بهداشت در کشورهاي منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامي، از روش هاي اقتصاد سنجي متداول و داده هاي دوره زماني ۱۹۹۱-۲۰۰۵ استفاده گرديده است.
يافته ها: نتايج به دست آمده حاکي از تاثير مثبت و معني دار هزينه هاي دولت بر متغير هاي مختلف بهداشتي مي باشد. به علاوه مشاهده گرديد که درآمد سرانه از جمله مهم ترين متغيرهايي است که شاخص هاي در نظر گرفته شده براي وضعيت بهداشتي (نرخ مرگ و مير نوزادان و کودکان زير ۵ سال) را تحت تاثير قرار داده است. متغير باسوادي بزرگسالان که براي بررسي تاثير وضعيت آموزش بر بهداشت در مدل ها وارد گرديده، تاثيري مطابق با انتظارات تئوريک داشته و از معني داري مناسبي برخوردار مي باشد.
نتيجه گيري: با توجه به تاثير معني داري که هزينه هاي دولت بر متغيرهاي کمي سلامت داشته است، مي توان عنوان نمود که در راستاي نيل به اهداف هزاره توسعه سازمان ملل، انجام هزينه هاي مذکور يکي از مهم ترين ابزارهاي موجود بوده و بدون انجام اين هزينه ها، دستيابي به اين اهداف کمي، ميسر نخواهد گرديد.