مقاله تاثير هشت هفته فعاليت هوازي و فزاينده بر ميزان تغييرات هورمون استروژن و برخي عوامل اثرگذار بر توده استخواني در زنان يائسه غيرفعال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۴۰۱ تا ۴۰۸ منتشر شده است.
نام: تاثير هشت هفته فعاليت هوازي و فزاينده بر ميزان تغييرات هورمون استروژن و برخي عوامل اثرگذار بر توده استخواني در زنان يائسه غيرفعال
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرين هوازي فزاينده
مقاله استروژن
مقاله زنان يائسه غيرفعال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي صحرايي آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از انجام اين پژوهش بررسي تاثير هشت هفته فعاليت هوازي و فزاينده بر ميزان استروژن خون و برخي عوامل اثرگذار بر توده استخواني (كلسي تونين، پاراتورمون، كلسيم و فسفر خون، و كلسيم و فسفر ادرار) در زنان يائسه غيرفعال بود.
مواد و روش ها: ۲۰ زن يائسه با ميانگين سن ۹۹/۰±۵۱ سال، قد ۰۹/۱±۰۵/۱۶۴ سانتي متر و وزن ۸۵/۰±۳۰/۶۷ كيلوگرم كه هيچ فعاليت منظم ورزشي در برنامه روزانه خود نداشتند، به طور داوطلبانه در اين پژوهش شركت كردند. آزمودني ها به طور تصادفي به دو گروه تجربي (۱۰=تعداد) و شاهد (۱۰=تعداد) تقسيم شدند. تمرين هاي گروه تجربي شامل هشت هفته دويدن هوازي تناوبي و هر هفته سه جلسه با شدت و مدت فزاينده بود. قبل و بعد از دوره تمريني از آزمودني ها نمونه خون و ادرار گرفته شد. از نمونه خون، ميزان هورمون هاي استروژن، كلسي تونين، پاراتورمون، كلسيم و فسفر و از نمونه ادرار، ميزان كلسيم و فسفر اندازه گيري شد.
يافته ها: هشت هفته فعاليت هوازي و فزاينده تغيير معني داري در ميزان هورمون هاي استروژن (از ۲۲/۴±۶/۱۷ به ۶۴/۸±۹/۲۷ پيكوگرم بر ميلي ليتر) و پاراتورمون (از ۵۸/۳±۸/۲۰ به ۹۸/۱±۲/۱۹ پيكوگرم بر ميلي ليتر)، كلسيم خون (از ۲۴/۰±۴۴/۹ به ۷۱/۰±۸/۸ ميلي گرم درصد)، فسفر خون (از ۳۸/۰±۸۷/۳ به ۲۵/۰۰٫۲۵±۲۳/۴ ميلي گرم درصد) و فسفر ادرار (از ۴۳/۴±۲۲/۶۱ به ۶/۱۰±۱۶/۴۲ ميلي گرم درصد) ايجاد نمود اما تغيير معني داري در ميزان هورمون كلسي تونين (از ۳۶/۳±۹۴/۳ به ۹۶/۱±۸۴/۴ پيكوگرم بر ميلي ليتر) و كلسيم ادرار (از ۶۸/۰±۷۴/۹ به ۳۰/۱±۹٫۳۵ ميلي گرم درصد) مشاهده نشد.
نتِيجه گيري: با توجه به يافته هاي به دست آمده به نظر مي رسد فعاليت بدني منظم و طولاني مدت به ويژه تمرين هايي كه با تحمل وزن بدن همراه است، مي تواند در افزايش هورمون استروژن به عنوان مهم ترين عامل در پيشگيري از بروز پوكي استخوان، هم چنين حفظ املاح استخواني (كلسيم و فسفر خون) و تغيير در هورمون هاي اثرگذار بر اين املاح (كلسي تونين و پاراتورمون) موثر واقع شود.