مقاله تاثير هورموني و ريزنمونه بر کالزايي، باززايي و کشت سوسپانسيون سلولي در رازيانه (.Foeniculum vulgare Mill) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۳۶۴ تا ۳۷۵ منتشر شده است.
نام: تاثير هورموني و ريزنمونه بر کالزايي، باززايي و کشت سوسپانسيون سلولي در رازيانه (.Foeniculum vulgare Mill)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رازيانه
مقاله کشت بافت
مقاله كالزايي
مقاله كشت سوسپانسيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرخيل پانته آ
جناب آقای / سرکار خانم: اميدي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: پيغمبري سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: دوازده امامي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير تيمارهاي هورموني بر کالزايي و باززايي در گياه رازيانه، پنج ريزنمونه (برگ، هيپوکوتيل، مريستم انتهايي، ريشه و طوقه) انتخاب شد. بذر گياه رازيانه بعد از استريل به محيط آب در لوله آزمايش روي پل کاغذي کشت و در دماي ۲۴oC با ۱۶ ساعت روشنايي و ۸ ساعت تاريکي قرار داده شد و بعد از گذشت ۱۵ روز که گياه به ارتفاع حدود ۱۰ سانتي متر رسيد ريزنمونه ها تهيه شدند. القاي کالوس با کشت ريزنمونه ها روي محيط ۱/۲ MS با ۹ تيمار هورموني شامل هورمون۲,۴-D  2)، ۴ و ۸ ميلي گرم در ليتر) و BAP (0.25، ۰٫۵ و ۱ ميلي گرم در ليتر) تحت شرايط ۱۶ ساعت روشنايي و ۸ ساعت تاريکي و دماي ۲۴oC انجام شد. اندازه کالوس، وزن کالوس و درصد کالزايي در هر يک از تيمارهاي بکار رفته اندازه گيري شد. با درنظر گرفتن صفات فوق هورموني ۲ و ۴ ميلي گرم در ليتر۲,۴-D  و ۰٫۲۵ و ۰٫۵ ميلي گرم در ليتر BAP بهترين ترکيبهاي هورموني و نيز هيپوکوتيل و مريستم انتهايي بهترين ريزنمونه ها شناخته شدند. در مرحله باززايي کالوس محيط ۱/۲ MS با ۹ ترکيب هورموني ياد شده به همراه۲,۴-D  (0.2 ميلي گرم در ليتر) و BAP ، (۰٫۵، ۲، ۴، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ ميلي گرم در ليتر) وTDZ  (15 و ۲۰ ميکروليتر) و محيط ۱/۲ MS بدون هورمون در نظر گرفته شد که محيط MS 1/2 بدون هورمون بهترين محيط باززايي را نشان داد. به منظور مطالعه توليد اسانس در فاز کشت سوسپانسيون سلولي بهترين تيمار در فاز کالزايي انتخاب شد و کالوس به محيط سوسپانسيون سلولي به محيط کشت MS 1/2 شامل (۲,۴-D ميلي گرم در ليتر) وBAP   0.25)ميلي گرم در ليتر) منتقل و در شرايط تاريکي در دماي ۲۴oC روي شيکر با ۱۰۰ دور در دقيقه قرار داده شدند. بعد از ۴ هفته طيف نگاري جرمي انجام شد که توليد موادي همچون آلفا-پينن و ليمونن در محيط کشت بافت گزارش شد.