مقاله تاثير هورمون تستوسترون روي عضله اسکلتي ران موش نوزاد در شرايط in vitro که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي از صفحه ۵۳ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: تاثير هورمون تستوسترون روي عضله اسکلتي ران موش نوزاد در شرايط in vitro
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تستوسترون
مقاله موش نژاد NMRI
مقاله کشت اندام
مقاله عضله اسکلتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يغمايي پريچهره
جناب آقای / سرکار خانم: پريور كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: حياتي رودباري نسيم
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تستوسترون ازسلولهاي لايديگ بيضه ترشح شده و نقش مهمي در افزايش توده و قطر عضله، استخوان و عملکرد مغز دارد.
هدف:
در تحقيق حاضر اثرات هورمون تستوسترون بر روي عضله ران موش نوزاد نژاد ۱۰ NMRI روزه در شرايط in vitro مورد مطالعه قرار گرفت.
روش کار:
بدين منظور عضله اسكلتي ران موشهاي نوزاد نر و ماده در ابعاد ۱×۱ ميلي متر جدا شده و در شرايط کشت اندام قرار داده شد. نمونه هاي عضله اسکلتي ران در گروههاي تجربي۱، ۲، ۳ و ۴ به ترتيب در معرض هورمون تستوسترون با دوزهاي ۱، ۵، ۲۰ و ۵۰۰ ميكروليتر قرار گرفتند و سپس به مدت ۳ روز در انکوباتورCO2  و با دماي ۳۷ درجه سانتي گراد قرار داده شدند. جهت بررسي‌هاي هيستولوژيک، برش‌هاي ميکروسکوپي از نمونه ها تهيه شد. براي ارزيابي تاثيرات هورمون تستوسترون قطر هسته، قطر تارهاي عضلاني، تعداد تارها و تعداد هسته هاي سلولهاي عضلاني اندازه گيري شد و با نمونه هاي کنترل مقايسه گرديد. تجزيه و تحليل آماري و مقايسه ميانگين‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آناليز واريانس يک طرفه (one way ANOVA) انجام شد و براي مقايسه بين تيمارها از آزمون توكي استفاده شد.
نتايج:
بررسي حاضر نشان داد كه تستوسترون داراي اثرات مثبتي در رشد عضله ها مي باشد. در تمامي نتايج به دست آمده در مورد تعداد تارهاي عضلاني، تعداد هسته، قطر تارهاي عضلاني و قطر هسته مشخص گرديد كه بهترين مشاهدات مربوط به دوز ۵۰۰ و كمترين آن مربوط به شاهد مي‌باشد كه در كل تاثير مثبت تستوسترون را تاييد مي نمايد.
مطالعات ميکروسکوپي افزايش معني داري برروي تعداد هسته و قطر تارهاي عضلاني گروه تجربي در مقايسه با گروه کنترل نشان داد (P<0.05, P<0.01, P<0.001).