مقاله تاثير هورمون LHRH-A2 به تنهايي و در تركيب با پيموزايد بر القا رسيدگي نهايي در ماهي گورامي سه خال (Trichogaster trichopterus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي علوم و فنون دريايي از صفحه ۴۳ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: تاثير هورمون LHRH-A2 به تنهايي و در تركيب با پيموزايد بر القا رسيدگي نهايي در ماهي گورامي سه خال (Trichogaster trichopterus)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله LHRH-A2
مقاله پيموزايد
مقاله ماهي گورامي سه خال
مقاله رسيدگي نهايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناجي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده صحافي همايون
جناب آقای / سرکار خانم: شكيباييان گلناز
جناب آقای / سرکار خانم: جاذبي زاده محمدكريم
جناب آقای / سرکار خانم: اجتماعي فر شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، تاثير هورمون LHRH-A2 به تنهايي و همراه با آنتاگونيست دوپامين (پيموزايد) بر القاي رسيدگي نهايي در ماهي گورامي سه خال مورد ارزيابي قرار گرفت. بدين منظور ۸۰ قطعه ماهي ماده بالغ به وزن ۲٫۵-۳٫۵ گرم در ۸ گروه تيماري مورد ارزيابي قرار گرفتند. ماهيان در گروه هاي مختلف تيماري تحت درمان با  LHRH-A2(دوزهاي ۲ و ۸ ميكروگرم در هر کيلو گرم وزن ماهي)، پيموزايد (دوز ۵۰ ميكروگرم در هر کيلو گرم وزن ماهي) و ترکيبي از LHRH-A2 و پيموزايد با دوزهاي ذکر شده قرار گرفتند. ۲ گروه به عنوان كنترل و ۱ گروه به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. کنترل هاي ۱ و ۲ به ترتيب دريافت کننده DMSO/PG به نسبت ۱ به ۹ و FIA/Saline به نسبت ۱ به ۱ بودند. ۷ روز پس از انجام تزريقات، ميانگين درصد شاخص گنادي و ساختار بافت شناسي تخمدان ماهيان تحت تيمار با گروه شاهد مقايسه گرديد. بررسي نتايج حاصل از مقايسه ميانگين درصد شاخص گنادي، اختلاف معني داري را در تيمارهاي دوم با درصد (۴٫۴۷۷) GSI و پنجم با درصد (۵٫۰۲۷) GSI كه دريافت كننده دوز ۸ ميكروگرم LHRH-A2 به تنهايي و همراه با پيموزايد بودند، در مقايسه با گروه شاهد با درصد  (2.92) GSIنشان داد (P<0.05). اين امر در بررسي مقاطع بافتي نيز مورد تاييد قرار گرفت. نتايج بافتي، حاكي از تاثيرگذاري بيشتر تيمار پنجم بر تسريع رسيدگي نهايي در ماهي گورامي سه خال بود.