مقاله تاثير هوش هيجاني اعضا هيات علمي برعملکرد اموزشي انها: با رويکرد شايستگي هاي فردي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) از صفحه ۱۲۱ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: تاثير هوش هيجاني اعضا هيات علمي برعملکرد اموزشي انها: با رويکرد شايستگي هاي فردي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خوداگاهي
مقاله خود مديريتي
مقاله شايستگي هاي فردي
مقاله هوش هيجاني و کيفيت زندگي کاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورايي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزايش علاقه و توجه پژوهشگران به مطالعه در مورد رابطه هوش هيجاني (عاطفي) با عملکرد مديريت در سالهاي اخير، سبب گرديده است تا مجموعه اي از يافته ها و نظرات در اين زمينه ايجاد و ارايه شود. عليرغم اينگونه مطالعات و تلاشها، يافته ها و نظرات پيشنهادي در بسياري از مواقع متفاوت بوده و يا مغاير يکديگرند. بدين ترتيب براي دست يابي به نظريه اي معتبر و شفاف در مورد ارتباط ابعاد مختلف هوش هيجاني با عملکرد و رفع خلا موجود در اين زمينه هنوز به مطالعات و ازمون فرضيه هاي بيشترو جديدتري نياز است تا بتوان بر اساس آنها به نتيجه اي روشن دست يافت. هدف اين مطالعه گسترش کارهاي انجام شده قبلي و تعيين رابطه احتمالي بين شايستگي هاي فردي (خودآگاهي و خود مديريتي) اساتيد دانشگاه با عملکرد آموزشي انها است و همچنين تعيين نقش کيفيت زندگي کاري دانشگاه به عنوان متغيري مداخله گر در اين زمينه است. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده هاي گرداوري شده توسط ۹۳۰ عدد پرسشنامه از ۷۲ واحد دانشگاهي منطقه دو به روش ميداني بيانگر اين است که بين ميزان خود اگاهي و خود مديريتي اعضاي هيات علمي و عملکرد اموزشي انها رابطه اي مثبت و معني دار وجود دارد ضمن اينکه، ماهيت کيفيت زندگي کاري دانشگاه مي تواند در رابطه اين متغير ها مداخله نموده و تاثير گذارد.