مقاله تاثير هومات پتاسيم بر عملکرد سه رقم سيب زميني در منطقه اردبيل تحت شرايط نرمال و کم آبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم كشاورزي) از صفحه ۱۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: تاثير هومات پتاسيم بر عملکرد سه رقم سيب زميني در منطقه اردبيل تحت شرايط نرمال و کم آبي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارقام سيب زميني
مقاله تنش
مقاله عملکرد
مقاله هومات پتاسيم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني ابوالحسن
جناب آقای / سرکار خانم: خورشيدي بنام محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پناه داوود
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشكاري بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: اجلي جليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر هومات پتاسيم در شرايط خشکي بر ارقام سيب زميني، آزمايشي به صورت طرح اسپليت پلات بر پايه طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار انجام شد. فاکتور اصلي شامل چهار دور آبياري ۱ – (۷ روز يک بار آبياري)، ۲ – (۷ روز يک بار آبياري + هومات پتاسيم)، ۳ – (۱۰ روز يک بار آبياري) و ۴ – (۱۰ روز يک بار آبياري + هومات پتاسيم) که هومات پتاسيم به صورت محلول پاشي به ميزان ۲۵۰ ميلي ليتر در ۳۰۰ ليتر آب در هکتار در سه مرحله سبز شدن کامل، قبل و بعد از غده زايي استفاده شد. فاکتور فرعي سه رقم کايزر، آگريا و ساتينا بود. نتايج حاصل نشان داد که تاثير سطوح آبياري بر تعداد روز تا گل دهي، تعداد ساقه در بوته، تعداد غده در بوته، عملکرد غده و عملکرد غده قابل فروش معني دار و ارقام نيز در صفات تعداد غده در بوته، تعداد غده قابل فروش، و درصد ماده خشک با هم اختلاف معني دار داشتند. بيشترين عملکرد غده در شرايط ۷ روز يک بار آبياري + محلول پاشي با هومات پتاسيم در رقم کايزر و کمترين آن در شرايط تنش در رقم آگريا بود.