مقاله تاثير هيدروژل جاذب رطوبت Super AB A 200 بر تخلخل، توانايي نگهداري آب و هدايت هيدروليکي خاک در شرايط مزرعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در گياه و زيست بوم از صفحه ۱۰۲ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: تاثير هيدروژل جاذب رطوبت Super AB A 200 بر تخلخل، توانايي نگهداري آب و هدايت هيدروليکي خاک در شرايط مزرعه
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيدروژل Super AB A 200
مقاله تخلخل
مقاله توانايي نگهداري آب
مقاله هدايت هيدروليکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پروانك بروجني كامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق براي بررسي تاثير مقادير مختلف هيدروژل جاذب رطوبت Super AB A 200 بر انواع تخلخل، ظرفيت نگهداري آب و هدايت هيدروليکي خاک هاي لومي شني در سال زراعي ۱۳۸۶-۸۷ انجام شده است. تيمارهاي آزمايش عبارتند از: الف) نوع خاک شامل خاک لومي شني و ب) هيدروژل جاذب رطوبت Super AB A 200 در شش سطح شامل: صفر (شاهد)، ۰٫۰۵، ۰٫۱۵،۰٫۳ ،۰٫۴۵  و ۰٫۶ درصد وزني. براي همين، طرحي در قالب بلوک هاي کاملا تصادفي در سه تکرار در ۱۸ کرت آزمايشي با ابعاد۱٫۵×۱٫۵  متر در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري اجرا شد. تجزيه و تحليل آماري نتايج تجزيه هاي آزمايشگاهي با استفاده از نرم افزار SAS و  Excelانجام شد. نتايج نشان داد، که افزودن هيدروژل جاذب رطوبت و نيز افزايش سطح استفاده، سبب افزايش انواع تخلخل خاک، به ويژه تخلخل مويين، به ميزان ۳ برابر نسبت به شاهد مي شود. کاربرد هيدروژل جاذب رطوبت در سطوح ۰٫۴۵ و ۰٫۶ درصد وزني، ميزان آب قابل استفاده گياه را به ترتيب ۲ تا ۲٫۵ برابر افزايش داده است. با افزايش ميزان به کارگيري هيدروژل جاذب رطوبت، هدايت هيدروليکي خاک افزايش يافت. نتايج آناليز آماري (مقايسه ميانگين ها) نشان مي دهد که بين سطوح مختلف استفاده از هيدروژل جاذب رطوبت با هم و نيز با شاهد اختلاف معني داري در سطح ۱ درصد در افزايش تخلخل مويين، ميزان آب قابل استفاده و هدايت هيدروليکي خاک وجود دارد(P<0.01) . با استناد به آناليز آماري و توجه به جنبه هاي اقتصادي و با کاربرد ۰٫۴۵ درصد وزني از هيدروژل جاذب رطوبت Super AB A 200، علاوه بر ايجاد ساختمان در خاک هاي لومي شني سبب افزايش توانايي جذب آب هيدروژل و در نتيجه افزايش ميزان آب قابل استفاده گياه شديم.