مقاله تاثير وابستگي به اينترنت بر وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اراك بهار ۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۹۵ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: تاثير وابستگي به اينترنت بر وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اراك بهار ۸۸
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتياد
مقاله اينترنت
مقاله دانشجويان
مقاله وضعيت تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدبيگي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: قضاوي علي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدصالحي نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: قمري فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه اعتياد به اينترنت يكي از مشكلات معمول مي باشد كه به صورت استفاده نادرست از كامپيوتر و اطلاعات اينترنت تعريف مي شود. در دانشجويان معتاد به اينترنت انواع متفاوتي از مشكلات مرتبط با تحصيل ايجاد مي شود. اين پژوهش به منظور تعيين تاثير وابستگي به اينترنت بر وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اراك در سال ۸۸ انجام گرديد.
روش كار: در يك مطالعه مقطعي – تحليلي بر روي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اراك در بهار ۸۸ كه حداقل يك ترم از كل دوره تحصيل را گذرانده بودند، ۴۲۶ نفر با روش نمونه گيري طبقه اي تناسبي و اتفاقي وارد مطالعه شدند. جمع آوري داده ها با استفاده از پرسش نامه استاندارد اعتياد به اينترنت يانگ انجام شد و پس از ورود داده ها به كامپيوتر با نرم افزار SPSS در سطح معني داري ۰٫۰۵ مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتايج: ميانگين و انحراف معيار سني، معدل و نمره اعتياد به اينترنت آزمون يانگ شركت كنندگان به ترتيب برابر با ۱٫۴۱±۲۰٫۹۵ و ۱٫۳۸±۱۶٫۱۳ و ۱۴٫۵۲±۳۲٫۷۴ به دست آمد. وابستگي به اينترنت با تعداد واحدهاي افتاده، تعداد واحدهاي گذرانده، افت معدل كل در ترم هاي اخير، ترم تحصيلي و مشروطي در طول دوره تحصيل ارتباط معني داري نشان داد (p<0.05) اما با رشته، مقطع و دانشكده محل تحصيل مرتبط نبود(p>0.05) .
نتیجه گیری: از آنجا که وابستگی به اینترنت می تواند وضعیت تحصیلی دانشجویان را دچار تزلزل نماید و سبب کاهش معدل و افت تحصیلی آنها گردد تلاش جهت جلوگیری از هدر رفتن فرصت های مفید دانشجویان ضروری است.