مقاله تاثير واقعيت درماني بر اميد به زندگي و اضطراب همسران شهدا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۳۷ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: تاثير واقعيت درماني بر اميد به زندگي و اضطراب همسران شهدا
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واقعيت درماني
مقاله اميد به زندگي
مقاله اضطراب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاشا غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اميني سهيلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، بررسي اثربخشي واقعيت درماني بر اميد به زندگي و اضطراب همسران شهدا شهرستان اهواز بود. نمونه آماري اين پژوهش شامل ۳۰ نفر از همسران شهدا بود که به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش، پرسش نامه اميد به زندگي ميلر و اضطراب بک بود. در اين پژوهش، آزمودني ها به طور تصادفي ساده به دو گروه ۱۵ نفره آزمايش و کنترل تقسيم و مورد پيش آزمون و پس از ارايه متغير مستقل (واقعيت درماني) بر گروه آزمايش، به مدت ۹ جلسه ۹۰ دقيقه اي و يک جلسه در هفته، مورد پس آزمون قرار گرفتند. به منظور تجزيه و تحليل داده ها علاوه بر آمار توصيفي از روش هاي آمار استنباطي مانند تحليل کوواريانس يک راهه استفاده شد و نتايج با (P<0.0001) نشان داد که واقعيت درماني باعث افزايش اميد به زندگي و کاهش اضطراب همسران شهدا گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل شده است.