مقاله تاثير واقعي كردن قيمت انرژي بر كشش پذيري تقاضاي انرژي و برآورد کشش جانشيني نهاده انرژي در بخش صنعت در بلندمدت (مطالعه موردي: کارگاه هاي صنعتي ۵۰ نفر کارکن و بيشتر در دوره زماني ۱۳۷۴-۱۳۸۵) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در جستارهاي اقتصادي از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: تاثير واقعي كردن قيمت انرژي بر كشش پذيري تقاضاي انرژي و برآورد کشش جانشيني نهاده انرژي در بخش صنعت در بلندمدت (مطالعه موردي: کارگاه هاي صنعتي ۵۰ نفر کارکن و بيشتر در دوره زماني ۱۳۷۴-۱۳۸۵)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تابع هزينه ترانزلوگ
مقاله قيمت هاي واقعي
مقاله كشش هاي متقاطع
مقاله كشش جانشيني موريشيما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكيبايي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي زين العابدين
جناب آقای / سرکار خانم: اعمي بنده قرايي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از مسايل مهم و مورد بحث در اقتصاد ايران در چند سال اخير، واقعي كردن قيمت انرژي و باز توزيع يارانه هاي آن است. در اين بحث، واكنش بنگاه هاي صنعتي به واقعي كردن قيمت انرژي و تاثير كشش پذيري تقاضاي صنعت از آن، مهم است. در اين مقاله با استفاده از تابع هزينه ترانزلاگ و لم شفارد، سهم هر كدام از عوامل توليد از هزينه كل تخمين زده شده و از نتايج اين تخمين ها، كشش هاي خودي و متقاطع به دست آمده است. كشش هاي موريشيما (MES) نيز در اين مقاله برآورد شده، كه بيان كننده درصد تغيير در نسبت عوامل به خاطر تغيير قيمت يكي از عوامل است؛ بنابراين، با كمك اين كشش ها شكل به كارگيري اين عوامل مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از سناريوسازي و افزايش ۷۵ درصدي قيمت انرژي، به اثر آنها بر كشش هاي ياد شده پرداخته ايم. عوامل توليد مورد نظر در اين مقاله، شامل سرمايه، نيروي كار و انرژي است. نتايج نشانگر آن است كه سناريوي افزايش ۷۵ درصدي قيمت انرژي باعث كاهش محسوس كشش خودقيمتي تقاضا و همچنين كشش هاي ديگر شده است.