مقاله تاثير ويژگيهاي فردي و سوابق تحصيلي دانشجويان بر حيطه هاي دهگانه راهبردهاي يادگيري و مطالعه وين اشتاين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۲۳ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: تاثير ويژگيهاي فردي و سوابق تحصيلي دانشجويان بر حيطه هاي دهگانه راهبردهاي يادگيري و مطالعه وين اشتاين
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويژگيهاي فردي
مقاله سوابق تحصيلي
مقاله راهبردهاي مطالعه و يادگيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عنايتي ترانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق با هدف بررسي تاثير ويژگيهاي فردي و سوابق تحصيلي بر راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي استان مازندران انجام شده است. به اين منظور از ميان ۵۵۵۸۳ نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي، ۳۸۶ نفر به روش تصادفي طبقه اي بر حسب گروه تحصيلي انتخاب شدند. تحقيق به روش علي – مقايسه اي انجام شد. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه استاندارد شده راهبردهاي مطالعه و يادگيري وين اشتاين  بود. با استفاده از آزمون تي، تحليل واريانس و آزمون تعقيبي توكي، تاثير ويژگيهاي فردي (جنسيت و سن) و سوابق تحصيلي (معدل و مقطع تحصيلي) بر راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان بررسي شد. نتايج نشان داد که دختران نسبت به پسران عملکرد بهتري در حيطه هاي انگيزش، خودآزمايي، مديريت زمان، پردازش اطلاعات و راهبرد آزمون داشتند. دانشجويان جوان تر نمرات بيشتري از دانشجويان با سنين بالاتر در حيطه هاي اضطراب، نگرش، راهبرد آزمون و انتخاب ايده اصلي به دست آوردند. دانشجويان با معدل بالا نسبت به دانشجويان با معدل پايين عملکرد بهتري در حيطه هاي نگرش، خودآزمايي و پردازش اطلاعات داشتند، همچنين هر چند عملكرد دانشجويان كارشناسي در حيطه مديريت زمان بهتر از دانشجويان كارداني بود ولي عملكرد دانشجويان كارداني در حيطه راهنماي مطالعه بهتر از دانشجويان كارشناسي بود.