مقاله تاثير ويژگي هاي اجتماعي – اقتصادي بر نگرش و اطلاع يابي كشاورزان جهت پذيرش و به كارگيري سيستم هاي آبياري تحت فشار در استان لرستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۷۷ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: تاثير ويژگي هاي اجتماعي – اقتصادي بر نگرش و اطلاع يابي كشاورزان جهت پذيرش و به كارگيري سيستم هاي آبياري تحت فشار در استان لرستان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دسترسي به اطلاعات فني
مقاله نگرش
مقاله پذيرش و به کارگيري
مقاله سيستم هاي آبياري تحت فشار باراني و قطره اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالملكي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: چيذري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، نگرش و ميزان دسترسي كشاورزان به اطلاعات فني در پذيرش و به كارگيري سيستم هاي آبياري تحت فشار مورد مطالعه قرار گرفت. جامعه آماري اين تحقيق ۲۲۰ نفر از کشاورزان استان لرستان بود که اين سيستم ها را در مزارع خود به کارگرفته اند. نمونه مورد مطالعه شامل ۱۴۰ نفر از كشاورزان مزبور است كه به شيوه نمونه گيري طبقه اي تصادفي انتخاب شدند. اين تحقيق از نوع توصيفي – همبستگي است كه به روش پيمايشي با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه انجام گرديد. روايي ظاهري و محتوايي پرسش نامه با استفاده از پانل كارشناسان متشكل از اساتيد گروه كشاورزي دانشگاه آزاد خرم آباد به دست آمد. پرسش‎ نامه آزمون ميداني شده و با استفاده از نرم افزار SPSS ضريب کرونباخ آلفا براي گويه‎ هاي نگرش و ميزان دسترسي به اطلاعات فني %۸۴ به دست آمد. نتايج محاسبه همبستگي نشان داد كه بين متغير نگرش کشاورزان در پذيرش سيستم هاي آبياري تحت فشار و متغيرهاي ميزان مالکيت اراضي آبي، اراضي تحت پوشش سيستم، افزايش قيمت آب، نوع برنامه هاي آموزشي و موانع ايجاد سيستم ها رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. به علاوه بين متغير ميزان دسترسي به اطلاعات فني و متغيرهاي سطح سواد، شغل اصلي، عملکرد، عوامل موثر در به کارگيري سيستم ها، برگزاري برنامه هاي آموزشي، بازديدهاي مروج، برنامه هاي اجرا شده مروج و موانع ايجاد سيستم ها رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. نتايج رگرسيون چند متغيره گام به گام نشان داد که متغيرهاي مالکيت اراضي آبي، اراضي تحت پوشش سيستم، افزايش قيمت آب و موانع ايجاد سيستم ها %۴۸٫۳ تغييرات نگرش کشاورزان در پذيرش سيستم هاي آبياري تحت فشار را تبيين مي کنند. هم چنين اين رگرسيون نشان داد که متغيرهاي سطح سواد، عملکرد، عوامل موثر در به کارگيري سيستم ها و موانع ايجاد سيستم ها %۴۳٫۱ تغييرات ميزان دسترسي به اطلاعات فني در به كارگيري اين روش ها را تبيين مي کنند. از اينرو لازم است ويژگي هاي اجتماعي، اقتصادي و حرفه اي كشاورزان در هر منطقه تجزيه و تحليل شده و جهت پذيرش و توسعه به كارگيري فناوري هاي آبياري برنامه هاي آموزشي و تخصصي سودمند طراحي و اجرا گردند.