مقاله تاثير ويژگي هاي شرکت بر ساختار سرمايه آن در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۴۲ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: تاثير ويژگي هاي شرکت بر ساختار سرمايه آن در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار سرمايه
مقاله ويژگي هاي شرکت
مقاله تئوري هاي ساختار سرمايه
مقاله متدلوژي داده هاي تلفيقي (پانل ديتا)
مقاله بورس تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متان مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: يحيي زاده فر محمود
جناب آقای / سرکار خانم: نبوي چاشمي سيدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از جمله مسايل و موضوعاتي که شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجه اند ساختار سرمايه مي باشد. اينکه چه حجمي از ساختار سرمايه بدهي باشد و چه حجمي از آن را حقوق صاحبان سهام تشکيل دهد، تا در نهايت به عنوان (ساختار سرمايه بهينه) موجب حداقل نمودن (هزينه تامين مالي) يا (هزينه سرمايه) و به تبع آن افزايش ارزش بازار سهام شرکت ها گردد، از ديرباز به عنوان يک مساله عمده و مهم مطرح بوده است. عوامل موثر بر نگرش مديران مالي در ارتباط با منابع و مصارف سرمايه، چرايي و چگونگي انتخاب منبعي خاص را با توجه به مقتضيات محيط بيرون و نيز پديده هاي غالب و ويژگي هاي درون شرکتي تعيين مي کند. در واقع در اين تحقيق سعي شده است تا به بررسي تاثير برخي ويژگي هاي شرکت مانند اندازه شرکت، ساختار دارايي، سودآوري، رشد مورد انتظار، نسبت پوشش هزينه بهره، نسبت آني و بازده دارايي ها در تعيين ساختار سرمايه شرکت ها پرداخته شود تا با جمع آوري اطلاعات واقعي، مديران مالي، سرمايه گذاران و وام دهندگان بتوانند از نتايج آن استفاده کنند.
به همين منظور تعداد ۱۳۲ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران از روش نمونه گيري غربالگري به عنوان نمونه انتخابي جهت بررسي انتخاب گرديده است. براي انجام اين كار از تركيب داده هاي مقطعي و سري زماني (داده هاي تلفيقي) استفاده مي شود. به اين صورت كه با استفاده از روش هاي اقتصادسنجي از قبيل متدولوژي داده هاي تلفيقي  (Panel Data)پانل ديتا رابطه بين متغيرها ارزيابي و آزمون مي شود. براي برآورد مدل، ابتدا آزمونF  و هاسمن انجام خواهد شد تا بهترين مدل از ميان داده هاي تلفيقي معمولي، اثرات ثابت(Fixed effect)  و اثرات تصادفي(Random effect)  انتخاب مي شود. در اين راستا از نرم افزار Eviews ويرايش ششم بهره برداري و نرم افزار اکسل براي محاسبات متغيرها استفاده شد. نتايج بررسي، اين فرضيه را تاييد قرار مي دهد كه يك رابطه منفي و معني دار بين ساختار سرمايه شركت با ساختار دارايي، سودآوري، رشد مورد انتظار، نسبت آني شان و بازده دارايي ها وجود دارد و يك رابطه مثبت و معني دار بين ساختار سرمايه شركت با اندازه شركت و نسبت پوشش هزينه بهره وجود دارد.