مقاله تاثير ويژگي هاي صنعت بر بقاي شرکت هاي تازه وارد؛ مطالعه موردي: صنايع تبديلي استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه اول ۱۳۸۹ در پژوهشنامه مديريت اجرايي از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: تاثير ويژگي هاي صنعت بر بقاي شرکت هاي تازه وارد؛ مطالعه موردي: صنايع تبديلي استان مازندران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويژگي هاي صنعت
مقاله شرکت هاي تازه وارد
مقاله صنايع تبديلي
مقاله تحليل بقا
مقاله استان مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدهوشي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري آذر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقيق حاضر بررسي تاثير ويژگي هاي صنعت بر بقاي شرکت هاي تازه وارد در صنايع تبديلي استان مازندران در فاصله سال هاي ۱۳۶۰- ۱۳۸۶ است. براي جمع آوري داده ها و اطلاعات از پايگاه داده اداره صنايع و معادن استان مازندران استفاده شده و با استفاده از رويکرد تجزيه و تحليل تاريخي – رويدادي به بررسي تاثير متغيرهاي مستقل بر بقاي شرکت جديد پرداخته شده است. براي تجزيه و تحليل داده ها از مدل برآوردکننده حد محصول (کاپلان – ماير) و رويکرد جدول عمر استفاده شده و مدل نيمه پارامتريک رگرسيون Cox براي آزمون فرضيه ها مورد استفاده قرار گرفته است. در نتيجه اين تحقيق، رابطه معني دار ميان نرخ رشد صنعت، متوسط اندازه و نرخ ورود با بقاي شرکت تاييد شد. هم چنين در اين تحقيق مقايسه اي بين توابع بقاي شرکت ها بر اساس ميانگين نرخ ورود به صنعت صورت گرفت. هم چنين مقايسه اي بين توابع بقاي شرکت هاي موجود در صنايع مختلف تبديلي انجام پذيرفت.