مقاله تاثير ويژگي هاي ژئومورفولوژي و تغييرات بارش بر آب هاي زيرزميني دشت گزير مورد مطالعه: شهرستان بندرلنگه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۱۵ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: تاثير ويژگي هاي ژئومورفولوژي و تغييرات بارش بر آب هاي زيرزميني دشت گزير مورد مطالعه: شهرستان بندرلنگه
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بندرلنگه
مقاله دشت گزير
مقاله آب هاي زيرزميني
مقاله منابع آب
مقاله ژئومورفولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آدينه حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: يماني مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري لاري احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه کشاورزي در چند دهه اخير سبب افزايش بهره برداري از منابع آب هاي زير زميني دشت گزير واقع در شهرستان بندر لنگه شده است. در نتيجه برداشت زياد و عدم تغذيه آبخوان ها، افت زيادي در سطح آب زيرزميني به وجود آمده است. اين مساله همچنين موجب کاهش کيفيت آب اين منطقه و افزايش شوري آن نيز شده است. هدف اين تحقيق، بررسي علل افت سطح آب هاي زيرزميني اين دشت مي باشد. براي دست يابي به اين هدف از روش تجربي و تحليلي استفاده شده است. شکل هاي مختلف، تصاوير و نرم افزارها ابزارهاي اصلي پژوهش را تشکيل داده اند. همچنين از کارهاي ميداني گسترده و پرسش نامه هم زمان با بررسي مطالعات پيشين در مرحله گردآوري اطلاعات استفاده شده است. تکنيک کار تحقيق بررسي ارتباط تغييرات بارش و تغييرات سطح آب زير زميني اين دشت از طريق اندازه گيري سطح آب چاه ها و نيز تغييرات دوره اي آن ها از طريق داده هاي آماري سطوح پيزومتري چاه هاي مذکور بوده است. همچنين تاثير واحدهاي ژئومورفولوژي بر وضعيت آب زير زميني منطقه نيز مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهد که بالاترين رقوم افت سطح آب زيرزميني مربوط به نواحي شرقي دشت است و از اين بخش به سمت غرب از ميزان افت سطح آب زيرزميني کاسته مي-شود. اين روند ارتباط مستقيمي را با فراواني چاه هاي حفر شده و ويژگي هاي آن ها نشان مي دهد. علاوه بر اين خشکسالي هاي چند سال اخير نيز مزيد بر علت شده و موجب خارج شدن آبخوان از حالت تعادل و کسري حجم مخزن آب زير زميني اين دشت شده است.