مقاله تاثير و نقش نگرش فرهنگي جامعه، نهاد خانواده و توسعه ارتباطات در گرايش زنان به آموزش عالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۷۱ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: تاثير و نقش نگرش فرهنگي جامعه، نهاد خانواده و توسعه ارتباطات در گرايش زنان به آموزش عالي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جامعه
مقاله خانواده
مقاله آموزش عالي و زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لياقت دار محمد‌جواد
جناب آقای / سرکار خانم: نقوي فتانه
جناب آقای / سرکار خانم: يزدخواستي بهجت
جناب آقای / سرکار خانم: سميعي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجايي كه امروزه حضور زنان در اجتماع به لحاظ بهره مندي جامعه از توانمنديهاي آنان و برخورداري ايشان از امكانات جامعه در جهت رشد و تعالي فرد و اجتماع پسنديده است؛ لذا زمينه هاي تسهيل مشاركت زنان به عنوان نيمي از منابع انساني در تسريع فرآيند توسعه و فضاسازي فرهنگي در عرصه جهاني و تحقق عدالت اجتماعي امري ضروري به نظر مي رسد. هدف از انجام اين پژوهش بررسي تاثير نگرش فرهنگي جامعه، نهاد خانواده و توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات(ICT)  در گرايش زنان به آموزش عالي بوده است.
طرح تحقيق توصيفي از نوع علي – مقايسه اي و تركيبي از کمي – کيفي بود. به اين منظور از ميان کليه دانشجويان دختر دانشگاههاي دولتي اصفهان به طور تصادفي ساده متناسب با حجم تعداد ۲۰۶ نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ۳۸ سوالي و مصاحبه نيمه سازمان يافته بود. روايي پرسشنامه بر اساس نظرات پنج متخصص دانشگاهي سنجيده شد و پايايي آن با كمك ضريب آلفاي كرونباخ ۰٫۹۳ برآورد گرديد. داده ها با استفاده از تكنيكهاي آماري t تك متغيره و تحليل واريانس دو طرفه(مانوا) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج نشان داد كه نگرش فرهنگي جامعه، نهاد خانواده و توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات بيش از سطح متوسط در گرايش آنها به آموزش عالي موثر بوده است. بدين معنا كه ارتقا سطح فرهنگي جامعه(عمدتا خانواده ها) و اصلاح نگرش رهبران جامعه و نيز توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات زمينه هاي گرايش بيشتر زنان به آموزش عالي را فراهم ساخته است. بنابراين لازم است سيستم آموزش عالي كشور در توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات(ICT) محدوديتي بين زن و مرد قايل نشود. در پايان توصيه هايي ارايه شده است از جمله تداوم حمايت مديريت كشور و سيستم آموزش عالي در فراهم سازي زمينه هاي ارتقا علمي زنان در كشور.