مقاله تاثير يك برنامه پيشگيري از اعتياد بر عزت نفس، نگرش، گرايش و آگاهي نوجوانان در سوء مصرف مواد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۵ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۷۱ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: تاثير يك برنامه پيشگيري از اعتياد بر عزت نفس، نگرش، گرايش و آگاهي نوجوانان در سوء مصرف مواد
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيشگيري از اعتياد
مقاله عزت نفس
مقاله نگرش
مقاله گرايش
مقاله آگاهي
مقاله نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بياضي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش تاثير يك برنامه پيشگيري از اعتياد را بر روي عزت نفس، نگرش، گرايش و آگاهي نوجوانان در سوء مصرف مواد مورد بررسي قرار داد. اين برنامه آموزشي شامل راههاي مقابله با تنش و افزايش ابراز وجود، همچنين شيوههاي مقاومت در برابر فشار همسالان، و ارايه اطلاعات صحيح در مورد مواد و سوء مصرف مواد ميگرديد. به همين منظور ۱۴۰ نفر از دانش آموزان پسر دوره دبيرستان شهرستان تربت جام به عنوان نمونه انتخاب و به دو گروه آزمايش و گواه تقسيم شدند. ابتدا از هر دو گروه پيش آزمون به عمل آمد و سپس متغير مستقل (دوره آموزشي) اجرا گرديد و از آنها پس آزمون گرفته شد. داده هاي به دست آمده به دو شيوه مورد تجربه و تحليل قرارگرفت. اول با استفاده از آزمون t همبسته ميانگين هاي پيش آزمون و پس آزمون در هر دو گروه به طور مجزا مقايسه گرديد. نتايج نشان داد كه دوره آموزشي باعث افزايش عزت نفس و آگاهي و كاهش گرايش در گروه آزمايش گرديد. اما در مورد گروه گواه چنين اثري ديده نشد. در روش دوم با استفاده از آزمون t مستقل ميانگين نمرات اختلاف پيش آزمون و پس آزمون دو گروه با هم مقايسه شدند. نتايج نشان داد كه اين دوره آموزشي فقط باعث كاهش ميزان گرايش گروه آزمايش به سوء مصرف مواد نسبت به گروه گواه شد، اما تفاوت معناداري در مورد عزتنفس، نگرش و آگاهي دو گروه به دست نيامد.