مقاله تاثير يك جلسه دو وامانده ساز با شدت هاي متفاوت بر مقادير آديپونكتين زنان فعال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم زيستي ورزشي (حركت) از صفحه ۲۱ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: تاثير يك جلسه دو وامانده ساز با شدت هاي متفاوت بر مقادير آديپونكتين زنان فعال
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آديپونكتين
مقاله دويدن وامانده ساز
مقاله زنان فعال
مقاله شدت ورزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دبيدي روشن ولي اله
جناب آقای / سرکار خانم: صادق پور بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: جهانيان زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق، بررسي تاثير يك جلسه دو درمانده ساز با شدت كم (۵۵ تا ۶۵ درصد)، شدت متوسط (۶۵ تا ۷۵ درصد) و شدت زياد (۷۵ تا ۸۵ درصد) حداكثر اكسيژن مصرفي بر مقادير آديپونكتين زنان فعال بود. براي اين منظور ۳۰ زن سالم با ميانگين سن ۱٫۰۷±۲۱٫۶ سال، وزن ۳٫۳۵±۵۹٫۷ كيلوگرم و حداكثر اكسيژن مصرفي ۰٫۵۸±۳۹٫۱ ميلي ليتر به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن در دقيقه كه هيچ گونه سابقه بيماري قلبي – عروقي و ديابت نداشتند، انتخاب و به طور تصادفي به سه گروه فعاليت با شدت كم (LAG)، فعاليت با شدت متوسط (MAG) و فعاليت با شدت زياد (HAG) تقسيم شدند.پروتكل آزمون گيري شامل دو پيشرونده تا حد واماندگي روي نوارگردان بدون شيب بود كه با توجه به روش كارونن در گروه هاي LAG،MAG  و HAG به ترتيب با شدت ۵۵ تا ۶۵ درصد، ۶۵ تا ۷۵ درصد و ۷۵ تا ۸۵ درصد حداكثر اكسيژن مصرفي اجرا شد. خونگيري در دو مرحله قبل و ۳۰ دقيقه پس از اتمام فعاليت و با شرايط كاملا مشابه و به دنبال ۱۲ تا ۱۴ ساعت ناشتايي انجام شد. در هر مرحله ۷ ميلي ليتر خون در وضعيت نشسته از وريد پيش بازويي گرفته شد و پس از انتقال به آزمايشگاه و تهيه سرم از آن براي آناليز متغيرهاي تحقيق استفاده شد. براي تعيين مقادير آديپونكتين سرمي، گلوكز و انسولين ناشتايي از تست الايزا و براي اندازه گيري TG و LDL-C از روش آنزيماتيك استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي t وابسته و آناليز واريانس در سطح P£۰٫۰۵ تجزيه و تحليل شد. نتايج نشان داد مقادير آديپونكتين در هر سه گروه LAG،MAG  و HAG افزايش يافت ولي افزايش فقط در گروه LAG معنادار بود. از سوي ديگر، تغييرات مقادير آدپپونكتين بين سه گروه معنادار نبود. به علاوه، مقادير پيش و پس آزمون مقادير گلوكز در هر سه گروه و تغييرات انسولين فقط در گروه هاي MAG و HAG به لحاظ آماري معنادار بود. هم چنين فقط تغييرات انسولين بين دو گروه MAG و HAG معنادار نبود. بر اساس يافته هاي تحقيق، با افزايش شدت ورزش و در نتيجه كاهش مدت ورزش، تغييرات كم تري در مقادير آديپونكتين سرم زنان جوان فعال ايجاد مي شود.