مقاله تاثير يك دوره تمرينات ايزومتريك بر ديسمنوره اوليه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۷۱ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: تاثير يك دوره تمرينات ايزومتريك بر ديسمنوره اوليه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديسمنوره
مقاله دانشجويان دختر
مقاله تمرين ايزومتريک
مقاله ديسمنوره اوليه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شوندي نادر
جناب آقای / سرکار خانم: تقيان فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني وحيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ديسمنوره اوليه يا قاعدگي دردناك در غياب بيماري هاي مشخص لگني، يكي از شايع ترين شكايات در طب زنان مي باشد. هدف كلي اين تحقيق بررسي اثر تمرين ايزومتريک بر ديسمنوره اوليه مي باشد.
مواد و روش ها: در اين تحقيق كه به صورت نيمه تجربي انجام شد، ۳۰ دانشجوي دختر دانشگاه هاي پيام نور و آزاد گلپايگان شركت داشتند كه به صورت تصادفي در دو گروه تمرين و بدون تمرين تقسيم شدند. گروه تمرين به مدت هشت هفته زير نظر متخصص تربيت بدني، تمرينات ايزومتريك را انجام دادند. آزمودني ها از نظر شدت و مدت درد، ميزان خونريزي و مصرف دارو در دوره اول قاعدگي (پيش آزمون)، دوره دوم قاعدگي (ميان آزمون) و دوره سوم قاعدگي (پس آزمون) ارزيابي شدند.
يافته ها: شدت درد در گروه تمرين پس از انجام هشت هفته (P<0.05)، مدت درد در گروه تمرين پس از چهار هفته (P<0.05) و هشت هفته (P<0.05) كاهش يافت. ميزان مصرف دارو نيز بعد از انجام هشت هفته تمرين کم شد (P<0.05) اما ميزان خونريزي تغييري پيدا نكرد (P>0.05).
نتيجه گيري: تمرينات ايزومتريك باعث كاهش شدت و مدت درد و هم چنين كاهش مصرف دارو در ديسمنوره اوليه گرديد. بنابر اين احتمالا مي توان از اين گونه تمرينات جهت درمان ديسمنوره اوليه استفاده نمود.