مقاله تاثير يك دوره تمرين هوازي ويژه بر رشد جنين زنان باردار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در حيات از صفحه ۵۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: تاثير يك دوره تمرين هوازي ويژه بر رشد جنين زنان باردار
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورزش
مقاله بارداري
مقاله رشد جنين
مقاله هوازي
مقاله پيامد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خالدان اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: مطهري طبري نرگس السادات
جناب آقای / سرکار خانم: احمدشيرواني مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: ميردار شادمهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فعاليت هاي ورزشي جزء جدايي ناپذيري از بهداشت تن و روان مي باشد. بنابراين توجه به ورزش زنان به عنوان بخش عمده اي از پيکر جامعه با در نظر گرفتن شرايط و نيازهاي فيزيولوژيکي آنان ضروري است. تغييرات و سازگاري هاي فيزيولوژيک بدن زنان در طي بارداري با برخي از سازگاري هاي ورزشي مشابه مي باشد. بنابراين ورزش ممکن است بر پيامدهاي بارداري از جمله رشد جنيني موثر باشد. با توجه به اهميت رشد جنين، پژوهش حاضر با هدف تعيين تأثير يك دوره برنامه تمريني هوازي ويژه بر رشد جنين زنان باردار انجام گرفت.
روش بررسي: اين مطالعه به روش كارآزمايي باليني در مورد زنان باردار ۲۴ تا ۳۲ هفته انجام گرفته است. در گروه آزمون ۱۸ و در گروه شاهد ۲۱ نفر بررسي شدند. نمونه ها با تخصيص تصادفي بر اساس جدول اعداد تصادفي در دو گروه قرار گرفتند. معيارهاي ورود، زنان حامله تك قلوي كيسه آب سالم و معيارهاي خروج شامل موارد منبع ورزش در حاملگي بود. پروتكل تمريني شامل گرم كردن، تمرينات كششي، انعطاف پذيري و به دنبال آن پياده روي مداوم هوازي به مدت حداقل ۳۰ تا ۴۵ دقيقه، ۳ روز در هفته براي مدت ۸ هفته بود. تجزيه و تحليل نتايج با آمار توصيفي، كاي دو، t-test ، كالموگراف اسميرنف و آزمون اندازه گيري مكرر انجام يافت. سطح معناداري P<0.05 در نظر گرفته شد.
يافته ها: مقايسه وزن جنين در مراحل مختلف و وزن پس از تولد با وزن اوليه نشان داد كه در گروه آزمون، افزايش وزن نسبت به گروه شاهد %۱٫۳۷ بيشتر بوده، اما اختلاف معنادار نبوده است. همچنين ميانگين دور سر و قد نوزادان نيز در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد بيشتر بوده (به ترتيب ۰٫۲۱ سانتي متر و ۰٫۰۹ سانتي متر) اما اختلافات معنادار نبوده است (P>0.05).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده چون هيچ كاهشي در رشد جنين متعاقب انجام فعاليت هاي ورزشي ايجاد نشده و از طرفي، ميزان وزن گيري جنين و همچنين قد و دور سر پس از تولد در گروه آزمون بيشتر از گروه شاهد بوده ولي در عين حال تفاوت معناداري نداشته است، لذا مي توان چنين اظهار كرد كه برنامه تمرين هوازي تاثير نامطلوب بر رشد جنين نداشته و حتي ممكن است سودمند هم باشد.