مقاله تاثير يک جلسه ورزش مقاومتي متوسط و سنگين بر پاسخ حاد و تاخيري لپتين، انسولين، کورتيزول، تستوسترون و انرژي مصرفي پس از ورزش در مردان سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۶۷ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: تاثير يک جلسه ورزش مقاومتي متوسط و سنگين بر پاسخ حاد و تاخيري لپتين، انسولين، کورتيزول، تستوسترون و انرژي مصرفي پس از ورزش در مردان سالم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لپتين
مقاله انرژي مصرفي
مقاله ورزش مقاومتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهر زهره
جناب آقای / سرکار خانم: حامدي نيا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف پژوهش کنوني بررسي پاسخ حاد و تاخيري لپتين، انسولين، کورتيزول، تستوسترون و انرژي مصرفي به يک جلسه ورزش مقاومتي متوسط و سنگين در مردان سالم بود.
مواد و روش ها: پژوهش به صورت تجربي و به روش متقاطع بود که در آن ۱۳ مرد سالم (ميانگين سن ۱٫۶±۳۷٫۴ سال، ميانگين نمايه توده بدن ۰٫۸۸±۲۶٫۴۴ کيلوگرم بر مترمربع، ميانگين درصد چربي ۱٫۳۹±۲۲٫۴۶%) در يکي از سه حالت کنترل (۱۳=تعداد)، ورزش مقاومتي متوسط (با شدت ۷۰% يک تکرار بيشينه، ۱۳=تعداد) و ورزش مقاومتي سنگين (با شدت ۸۰% يک تکرار بيشينه، ۱۳=تعداد) به مدت ۹۰ دقيقه شرکت نمودند و نمونه هاي خون قبل، بلافاصله پس از اجراي آزمون، ۳ و ۹ ساعت پس از اجراي آزمون جمع آوري شد.
يافته ها: پس از اصلاح يافته ها نسبت به تغييرات حجم پلاسما، غلظت لپتين، کورتيزول و تستوسترون سرم در تمام آزمودني ها بلافاصله پس از جلسات کنترل و ورزش مقاومتي متوسط و سنگين به طور معني داري کاهش و غلظت انسولين سرم افزايش يافت (P<0.05). انرژي مصرفي روز پس از ورزش افراد، نسبت به روز قبل از ورزش تفاوت معني داري نداشت.
نتيجه گيري: به طور کلي مي توان گفت ورزش مقاومتي با شدت متوسط و سنگين بر پاسخ حاد و تاخيري لپتين، انسولين، کورتيزول، تستوسترون سرم و انرژي مصرفي ۲۴ ساعت پس از ورزش مردان سالم تاثير معني داري ندارد.