مقاله تاثير يک دوره تمرين منتخب هوازي بر سطوح هورمون هاي استروژن، پاراتيروئيد، کلسيم، آلکالن فسفاتاز و آلبومين سرم زنان سالمند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در سالمند از صفحه ۲۶ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: تاثير يک دوره تمرين منتخب هوازي بر سطوح هورمون هاي استروژن، پاراتيروئيد، کلسيم، آلکالن فسفاتاز و آلبومين سرم زنان سالمند
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرينات هوازي
مقاله هورمون پاراتيروئيد
مقاله آلکالن فسفاتاز
مقاله زنان سالمند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري لاله
جناب آقای / سرکار خانم: سلامي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي جليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين تحقيق با هدف بررسي تاثير هشت هفته تمرين منتخب هوازي بر هورمون استروژن، پاراتيروئيد، کلسيم، آلکالن فسفاتاز و آلبومين سرم زنان سالمند انجام گرفت.
روش بررسي: تعداد ۲۲ نفر از زنان يائسه (۷۰-۵۵ سال) عضو کانون جهانديدگان شهر تهران انتخاب و سپس به طور تصادفي در دو گروه تمرين هوازي (۱۲ نفر) و کنترل (۱۰ نفر) قرارگرفتند. برنامه تمرين هوازي شامل ۸ هفته انجام حرکات جاگينگو حرکات ايروبيکي با شدت ۶۰-۷۰ درصد حداکثر ضربان قلب، سه روز در هفته بود. خون گيري در دو مرحله، ۲۴ ساعت قبل از شروع اولين جلسه تمرين (پيش آزمون) و ۲۴ ساعت پس از آخرين جلسه تمرين (پايان هفته هشتم) انجام گرفت. براي تعيين ميزان کلسيم سرم (Ca) از روش رنگ سنجي شيميايي (کرزول فتالئين)، هورمون پاراتيروئيد و استروژن از روش ELISA، آلکالن فسفاتاز از روش رنگ سنجي سينتيکي با استفاده از پارانيترو فسفات و براي تعيين آلبومين سرم هر نمونه خوني از روش رنگ سنجي شيميايي (بروم کرزول گرين) استفاده گرديد. همچنين جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون آماري t همبسته و مستقل استفاده شد.
يافته ها: نتايج تحقيق، افزايش معني داري را در ميزان هورمون پاراتيروئيد و آلکالن فسفاتاز سرمي، پس از تمرين نشان داد (P£۰٫۰۵). از سوي ديگر ميزان کلسيم تام و آلبومين پلاسما کاهش يافت اما اين اختلاف معني دار نبود (P³۰٫۰۵٫ همچنين ميزان استروژن پس از تمرين کاهش يافت اما اين کاهش معني دار نبود (P³۰٫۰۵).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش، به نظر مي رسد هشت هفته تمرين منتخب هوازي بر نشانگرهاي ساخت استخوان تاثير بگذارد. به هر حال اين نتايج ممکن است نشان دهنده اثرات آنابوليک تمرين هوازي بر ساخت استخوان در زنان سالمند باشد. نتايج اين تحقيق از اثرات مثبت تمرين بر افزايش توده استخواني حمايت مي کند.