مقاله تاثير يک دوره ورزش درماني در آب بر کيفيت زندگي، اضطراب و افسردگي بيماران مبتلا به هموفيلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در كومش از صفحه ۳۶۴ تا ۳۷۱ منتشر شده است.
نام: تاثير يک دوره ورزش درماني در آب بر کيفيت زندگي، اضطراب و افسردگي بيماران مبتلا به هموفيلي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هموفيلي
مقاله ورزش درماني
مقاله آب درماني
مقاله کيفيت زندگي
مقاله اضطراب
مقاله افسردگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كارگرفرد مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اختلالات اسکلتي – عضلاني در بيماران هموفيلي رايج ترين مشکل بيماران هموفيلي است که مي تواند ابعاد مختلف کيفيت زندگي و همچنين وضعيت فاکتورهاي رواني را در اين بيماران تحت تاثير قرار دهد. هدف از انجام اين تحقيق ارزيابي تاثير يک دوره ورزش درماني در آب بر کيفيت زندگي، اضطراب و افسردگي بيماران هموفيلي بود.
مواد و روش ها: در يک تحقيق نيمه تجربي، تعداد ۲۰ بيمار مراجعه کننده به بيمارستان سيدالشهدا اصفهان به صورت داوطلبانه انتخاب و سپس به صورت تصادفي در دو گروه تجربي (۱۰ نفر) و کنترل (۱۰ نفر) قرار گرفتند. آزمودني هاي گروه ورزش درماني در آب به مدت هشت هفته، هر هفته سه جلسه ۴۵ تا ۶۰ دقيقه اي به انجام فعاليت در آب پرداختند، در حالي که گروه کنترل در اين مدت هيچ گونه فعاليت ورزشي را تجربه نکردند و فقط پيگيري شدند. متغيرهاي کيفيت زندگي، اضطراب و افسردگي بيماران، از طريق پرسشنامه هاي استاندارد در ابتدا و انتهاي هشت هفته ورزش درماني در آب اندازه گيري شد.
يافته ها: نتايج بهبود معناداري در متغيرهاي کيفيت زندگي، اضطراب و افسردگي در بيماران گروه ورزش درماني در آب، در مقايسه با گروه کنترل پس از هشت هفته حرکت درماني در آب نشان داد (P<0.05).
نتيجه گيري: نتايج تحقيق نشان داد ورزش درماني در آب مي تواند به عنوان يک روش موثر و مفيد جهت پيش گيري و درمان بيماران هموفيلي مورد استفاده قرار گيرد، زيرا منجر به بهبود متغير چند بعدي کيفيت زندگي، اضطراب و افسردگي در بيماران هموفيلي گرديد.