مقاله تاثير پارامترهاي اقليمي طول روز و دما بر وقوع مراحل فنولوژيک ارقام و لاين هاي سويا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۲۷۹ تا ۲۹۲ منتشر شده است.
نام: تاثير پارامترهاي اقليمي طول روز و دما بر وقوع مراحل فنولوژيک ارقام و لاين هاي سويا
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمان کاشت
مقاله طول روز
مقاله دما
مقاله سويا
مقاله مراحل فنولوژيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهاني شراره
جناب آقای / سرکار خانم: دانشيان جهانفر
جناب آقای / سرکار خانم: پذيرا ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر طول روز و دما بر صفات فنولوژيک ارقام سويا، چهار آزمايش جداگانه در چهار زمان کاشت متفاوت در اول خرداد، ۱۶ خرداد، ۳۱ خرداد و ۱۵ تير سال ۱۳۸۷ در منطقه کرج اجرا شد. در هر آزمايش، ۱۵ رقم به نام هاي  Miandoab, Elf, tns95, Clark, Grangelb, Union, L17,A2337, A3935, S.R.F, M12, M4, zane, wiliams و Caland در قالب هاي طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار مورد بررسي قرار گرفتند. رقم Williams در زمان کاشت اول خرداد به عنوان شاهد در نظر گرفته شد و تيمارهاي طول روز و دما از طريق زمان هاي کشت فوق اعمال شدند. صفات فنولوژيک نظير روز تا شروع گلدهي، روز تا تشکيل غلاف، روز تا تشکيل دانه، روز تا پايان گلدهي، روز تا رسيدگي کامل، طول دوره گلدهي، طول دوره نمو زايشي، طول دوره پر شدن دانه و طول دوره رشد مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد کليه صفات فنولوژيک تحت تاثير زمان کاشت، طول روز و دما، رقم و اثر متقابل زمان کاشت و رقم واقع شدند. تاخير در کاشت سبب تسريع در زمان گلدهي، تشکيل غلاف، تشکيل دانه، پايان گلدهي، رسيدگي کامل، طول دوره گلدهي و طول دوره زايشي گرديد. اثر فتوپريود در کليه ارقام و لاين هاي مورد بررسي موثر تشخيص داده شد. افزايش دوره فتوپريود، سبب تاخير در زمان رسيدن کليه ارقام و لاين ها گرديد.