مقاله تاثير پتانسيل زتا بر نحوه رسوب نانوذرات خنثي در پوشش هاي نانوکامپوزيتي حاصل از آبکاري الکتريکي منقطع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي) از صفحه ۱۳ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: تاثير پتانسيل زتا بر نحوه رسوب نانوذرات خنثي در پوشش هاي نانوکامپوزيتي حاصل از آبکاري الکتريکي منقطع
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پتانسيل زتا
مقاله نانوذرات آلومينا
مقاله نيکل آلومينا
مقاله آبکاري الکتريکي منقطع
مقاله پوشش هاي نانوکامپوزيتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهاني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دانشي سيدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: فرمنش خسرو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در فرآيند آبکاري الکتريکي به خوبي مي توان با استفاده از اضافه شونده هاي کمپلکس ساز درصد عناصر آلياژي را در پوشش هاي آلياژي کنترل نمود و اين در حالي است که براي ايجاد پوششهاي کامپوزيتي داراي ذرات خنثي به راحتي نمي توان نوع و درصد ذرات رسوبي را کنترل نمود. در اين تحقيق جهت کنترل درصد ذرات خنثي در پوششهاي کامپوزيتي از خاصيت پتانسيل زتا و عوامل موثر بر آن استفاده شده است. به اين ترتيب با استفاده از حمام واتز و ذرات نانوآلومينا پوشش کامپوزتي زمينه نيکلي بر روي ورقه هاي مسي به روش آبکاري الکتريکي منقطع تهيه و ضمن تغيير پارامترهاي آبکاري، پوشش به دست آمده به وسيله ميکروسکوپ الکتروني روبشي SEM همراه با روشهاي آناليزي EDX و XRD مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصله نشان مي دهد با توجه به اينکه افزايش pH  محلول عموما، کاهش پتانسيل زتا را به دنبال دارد، پس مي توان نتيجه گرفت که pH محلول و چگالي جريان از مهمترين پارامترهاي موثر بر ميزان رسوب نانوذرات خنثي در پوشش خواهد بود. لذا با تغيير اين دو پارامتر مي توان به طور نسبي درصد ذرات نانو را در پوشش تحت کنترل قرار داد.