مقاله تاثير پذيري کيفيت دانه نخود از سيستم هاي مختلف افزايش حاصلخيزي خاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: تاثير پذيري کيفيت دانه نخود از سيستم هاي مختلف افزايش حاصلخيزي خاک
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کود زيستي
مقاله کود دامي
مقاله کمپوست
مقاله کود سبز
مقاله نخود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: قلاوند امير
جناب آقای / سرکار خانم: آقاعليخاني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي تاثير سيستم هاي مختلف حاصلخيزي خاک بر کيفيت دانه نخود زراعي رقم پيروز آزمايشي در سال هاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ در ايستگاه تحقيقات کشاورزي شهرستان سنندج انجام گرديد. آزمايش به صورت کرت هاي دو بار خرد شده (اسپليت – اسپليت پلات) در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي، در سه تکرار انجام گرفت. کود سبز به عنوان عامل اصلي، ترکيب هاي مختلف کود پايه به عنوان عامل فرعي و ترکيبي از کود هاي بيولوژيک به عنوان عامل فرعي – فرعي تعيين گرديد. نتايج نشان داد که کود سبز به طور معني داري سبب افزايش مقادير عناصر نيتروژن، فسفر، منيزيم و منگنز دانه گرديد. همچنين کود سبز تاثير معني داري بر عملکرد دانه، درصد پروتئين و فيبر خام دانه داشت. کاربرد کود هاي آلي نيز به افزايش ميزان عناصر نيتروژن، پتاسيم، فسفر و منيزيم دانه منجر گرديد. از طرف ديگر کود هاي پايه تاثير معني داري بر عملکرد دانه، درصد قند، نشاسته و پروتئين دانه داشتند. کود هاي بيولوژيک نيز تاثير معني داري بر صفات کيفي دانه داشتند. اثر متقابل کود سبز و کود هاي پايه تاثير معني داري بر عملکرد دانه، نيتروژن، آهن و منيزيم دانه داشت. بيشترين درصد قند، پروتئين، نشاسته و عناصر معدني در ترکيب همزمان باکتري هاي حل کننده فسفات و قارچ تريکودرما ايجاد گرديد. استفاده همزمان از کمپوست، کود دامي و کود شيميايي به حصول بيشترين مقادير عناصر نيتروژن، پتاسيم، فسفر، منيزيم، سيسريتول، قند کل و پروتئين دانه منجر گرديد. بنابراين مي توان اظهار داشت که استفاده همزمان از کود شيميايي، دامي و کمپوست ضمن بهبود کيفيت دانه، باعث افزايش عملکرد دانه، کاهش استفاده از کود هاي شيميايي شده و از نظر زيست محيطي نيز بسيار مفيد است.