مقاله تاثير پرايمينگ با ساليسيليک اسيد روي خصوصيات رشدي گياهچه گاوزبان (Borago officinalis) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۴۷ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: تاثير پرايمينگ با ساليسيليک اسيد روي خصوصيات رشدي گياهچه گاوزبان (Borago officinalis)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گاو زبان
مقاله پرايمينگ
مقاله ساليسيليک اسيد
مقاله خصوصيات رشدي گياهچه
مقاله شاخص سبز کردن
مقاله سطح ويژه برگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكاري فريد
جناب آقای / سرکار خانم: بالجاني رامين
جناب آقای / سرکار خانم: صبا جلال
جناب آقای / سرکار خانم: افصحي كامران
جناب آقای / سرکار خانم: شكاري فريبرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مرحله جوانه زني و استقرار گياهچه ها از مراحل عمده در چرخه زندگي گياهان است که تحت تاثير عوامل محيطي مختلف قرار مي گيرد. اين تحقيق به منظور بررسي تاثير پرايمينگ بذر روي برخي از خصوصيات گياه گاوزبان در مراحل اوليه رشد انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل پرايمينگ با چهار سطح ساليسيليک اسيد (۲۰۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰ ميکرومول)، بذر تيمار شده با آب مقطر و تيمار شاهد يا بذور خشك بود. آزمايش به صورت بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه زنجان انجام گرديد. پرايمينگ با اسيد ساليسيليک باعث بهبود سرعت و درصد سبز کردن و رشد گياهچه گاوزبان شد. نتايج نشان داد که تاثير پرايمينگ با ساليسيليک اسيد بر درصد سبز كردن، ميانگين تعداد روزهاي سبز کردن، وزن خشک کل گياهچه، وزن تر، سطح برگ و سطح ويژه برگ معني دار بود. بالاترين درصد و شاخص سبز کردن و کمترين ميانگين تعداد روزهاي جوانه زني و سطح ويژه برگ مربوط به غلظت ۵۰۰ ميکرومول، و بالاترين وزن خشک گياهچه، وزن تر و سطح برگ گياهچه مربوط به بذور پرايم شده با غلظت ۲۰۰۰ ميکرومول ساليسيليک اسيد بود. هم‏چنين کمترين مقادير درصد سبز کردن و صفات رشد گياهچه در تيمار بذور شاهد و پس از آن در بذور تيمار شده با آب مقطر مشاهده گرديد. با افزايش سرعت و شاخص سبز گياهچه ها ميزان توليد ماده خشک افزايش يافت.