مقاله تاثير پرايمينگ بر جوانه زني و رشد گياهچه کلزا در مقايسه با نانو سيلور تحت تنش شوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۵۲ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: تاثير پرايمينگ بر جوانه زني و رشد گياهچه کلزا در مقايسه با نانو سيلور تحت تنش شوري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسکوربات
مقاله پرايمينگ
مقاله شوري
مقاله کلزا
مقاله نانوسيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: تمسكني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: احساني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: عارفي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پرايمينگ بذر، تکنيکي است که به واسطه آن بذور پيش از قرارگرفتن در بستر خود و مواجهه با شرايط اکولوژيکي محيط، به لحاظ فيزيولوژيکي و بيوشيميايي آمادگي جوانه زني را به دست مي آورند و در واقع يک نوع تيمار قبل از کاشت بذر محسوب مي شود. هدف اين تحقيق مقايسه چند روش پرايمينگ بر جوانه زني و رشد گياهچه کلزا تحت تنش شوري در مقايسه با تيمار بذور با نانوسيد مي باشد. براي اين منظور آزمايشي به صورت فاکتوريل بر مبناي طرح کاملا تصادفي در ۴ سطح شوري (۶، ۱۲، ۱۸ و ۲۴ دسي زيمنس بر متر (NaCl و يک سطح کنترل (آب مقطر) استفاده شد و رفتار جوانه زني بذور کلزا رقم RGS تيمار شده با نانوسيدها با غلظت هاي۰ ppm ، ۲۰ و ۴۰ و آسکوربات پرايمينگ با غلظت۱۰۰ ppm ،  200و ۴۰۰ و هيدرو پرايمينگ با آب مقطر با سه تکرار بررسي شد. تيمار بذور با نانوسيد موجب بهبود رشد گياهچه و استقرار بهتر بذور شد. اگر چه درصد و سرعت جوانه زني بذور کاهش يافت. تيمارهاي پرايمينگ بر درصد و سرعت جوانه زني اثر مثبت داشته، ولي بر رشد گياهچه تاثيري نداشت. تحت تنش شوري تيمار بذري که موجب افزايش رشد گياهچه گردد از اهميت بيشتري برخوردار است. با توجه به نتايج بهترين تيمار بذري در محيط شور و غير شور تيمار ۲۰ ppm نانوسيد مي باشد، در واقع نانوسيد در اين غلظت موجب بهبود استقرار کلزا در اراضي شور مي شود.