مقاله تاثير پربيوتيک ايمونوژن در جيره غذايي بر شاخص هاي رشد و بازماندگي فيل ماهيان جوان پرورشي(Huso huso Linne, 1758) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در شيلات از صفحه ۶۱ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: تاثير پربيوتيک ايمونوژن در جيره غذايي بر شاخص هاي رشد و بازماندگي فيل ماهيان جوان پرورشي(Huso huso Linne, 1758)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايمونوژن
مقاله بازماندگي
مقاله پربيوتيک
مقاله رشد
مقاله فيل ماهي (Huso huso)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجراسترآبادي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: وهاب زاده رودسري حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: زميني عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: سوداگر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني نصرآبادي رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از پربيوتيک ها به عنوان مواد غذايي غيرقابل هضم که به طور موثري سلامتي ميزبان را از طريق تحريک و يا محدود کردن رشد باکتري هاي موجود در روده تحت تاثير قرار مي دهند، ايده جديدي است که در ابزي پروري شکل گرفته است. اين بررسي براي ارزيابي کارايي پربيوتيک تجاري ايمونوژن در ۵ تيمار (۰، ۰٫۵، ۱، ۲ و ۴ درصد) به جيره غذايي فيل ماهيان جوان (Huso huso)، در ۳ دامنه وزني، ماهيان ريز با ميانگين وزن ۸٫۷۱±۰٫۰۲ گرم، ماهيان متوسط با ميانگين وزن ۲۵٫۱۵±۰٫۰۱ گرم و ماهيان درشت با ميانگين وزن ۵۳٫۶۹±۰٫۰۲ گرم انجام گرفت. ماهيان روزانه با غذاي دستي در ۶ وعده تغذيه شدند. ازمايش به مدت ۸ هفته در مرکز تکثير و پرورش ماهيان خاوياري شهيد مرجاني در تابستان ۱۳۸۸ انجام شد. در انتهاي دوره پرورش، ميزان رشد و بازماندگي فيل ماهيان جوان مقايسه شد. نتايج نشان داد که اختلاف در ميانگين وزن، طول، رشد روزانه، درصد افزايش وزن بدن، درصد ميزان رشد ويژه و ضريب چاقي در ماهياني که با جيره هاي غذايي حاوي ۰٫۵ و ۱ درصد ايمونوژن تغذيه شدند، به طور معني داري (P<0.05) بالاتر از گروه شاهد بود. اختلاف ضريب تبديل غذايي در ماهياني که با جيره هاي غذايي حاوي ۰٫۵ و ۱ درصد پربيوتيک ايمونوژن تغذيه شدند به طور معني داري ((P<0.05 پايين تر از گروه شاهد بود. ميزان بازماندگي در ماهياني که با جيره غذايي حاوي ۰٫۵ درصد پربيوتيک ايمونوژن تغذيه شدند نسبت به ماهياني که با جيره غذايي پايه تغذيه شدند، بالاتر بود ولي از نظر آماري معني دار نبود (P>0.05) بر پايه اين داده ها، نتيجه گيري مي شود که پربيوتيک ايمونوژن مي تواند در سطوح پايين به عنوان مکمل غذايي در جيره غذايي فيل ماهيان جوان پرورشي براي افزايش رشد و بازماندگي استفاده شود.