مقاله تاثير پربيوتيک اينولين جيره بر شاخص هاي رشد، ترکيب شيميايي عضله و برخي پارامترهاي همولنف ميگوي وانامي (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در شيلات از صفحه ۲۳ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: تاثير پربيوتيک اينولين جيره بر شاخص هاي رشد، ترکيب شيميايي عضله و برخي پارامترهاي همولنف ميگوي وانامي (Litopenaeus vannamei Boone, 1931)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اينولين
مقاله پربيوتيک
مقاله ترکيب شيميايي عضله
مقاله تغذيه
مقاله رشد
مقاله ميگوي وانامي (Litopenaeus vannamei)
مقاله همولنف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اوجي فرد امين
جناب آقای / سرکار خانم: عابديان كناري عبدالمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني عالي
جناب آقای / سرکار خانم: يگانه وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثير اينولين جيره بر شاخص هاي رشد، ترکيب شيميايي عضله و برخي پارامترهاي همولنف ميگوي وانامي (Litopenaeus vannamei) با وزن متوسط ۳٫۲۰±۰٫۰۲ گرم به مدت ۳۵ روز بررسي شد. آزمايش درون مخازن ۳۰۰ ليتري با تراکم ذخيره سازي ۲۵ عدد ميگو انجام شد. پربيوتيک اينولين درسطح ۲ درصد به جيره غذايي ميگوي وانامي اضافه گرديد (جايگزين سلولز) و با گروه شاهد (صفر درصد) مقايسه شد. غذادهي ۳ بار در روز به صورت اشباع انجام گرفت. افزودن اينولين به ترکيب غذايي ميگوي وانامي اختلاف معناداري را در وزن نهايي، ضريب رشد ويژه، نرخ بازده پروتئين، ضريب تبديل غذايي، ميزان بقا، طول حدقه اي کاراپاس و ترکيب شيميايي عضله (رطوبت، پروتئين، چربي و خاکستر) در بين دو گروه نشان نداد و تنها ميزان غذاي مصرفي روزانه به طور معناداري در گروه تيمار افزايش يافت. همچنين، تعداد کل هموسيت ها، هموسيت هاي دانه اي، نيمه دانه اي، هيالين و مقدار کل پروتئين پلاسما، در ميگوهاي تغذيه شده با اينولين جيره در مقايسه با گروه شاهد اندکي افزايش يافت، اما اين افزايش معنادار نبود.