مقاله تاثير پروبيوتيك باسيلوس (.Bacillus sp) بر رشد و درصد بازماندگي ميگوي سفيد غربي (Litopenaeus vannamei) در شوري هاي ۳۰ و ۴۰ قسمت در هزار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۵۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: تاثير پروبيوتيك باسيلوس (.Bacillus sp) بر رشد و درصد بازماندگي ميگوي سفيد غربي (Litopenaeus vannamei) در شوري هاي ۳۰ و ۴۰ قسمت در هزار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروبيوتيك
مقاله شوري
مقاله ميگوي سفيد غربي
مقاله غذاي پلت مرحله رشد
مقاله Litopenaeus vanname

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پذير محمدخليل
جناب آقای / سرکار خانم: متين فر عباس
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زرشناس غلامعباس
جناب آقای / سرکار خانم: دشتيان نسب عقيل
جناب آقای / سرکار خانم: غريبي قاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي پي بردن به اثر پودر پروبيوتيك باسيلوس (Bacillus sp.) حل شده در آب، بر رشد و درصد بازماندگي ميگوي سفيد غربي Litopenaeus vannamei در شوري هاي ۳۰ و ۴۰ قسمت در هزار تحقيقي در ايستگاه تحقيقاتي بندرگاه واقع در استان بوشهر به مدت ۴۵ روز انجام شد. اين تحقيق از چهار تيمار همراه با سه تكرار، شامل ۲ تيمار آزمايشي (پودر پروبيوتيك باسيلوس (Bacillus sp.) حل شده در آب همراه با غذاي پلت مرحله رشد در شوري هاي ۳۰ و ۴۰ قسمت در هزار) و ۲ تيمار شاهد (غذاي پلت مرحله رشد در شوري هاي ۳۰ و ۴۰ قسمت در هزار) تشكيل شده بود. نتايج نشان دادند كه ميزان رشد و درصد بازماندگي ميگوهاي تيمار شوري ۳۰ قسمت در هزار كه از پودر پروبيوتيك حل شده در آب (Bacillus sp.) همراه با غذاي پلت مرحله رشد استفاده كرده بودند بطور معني داري بيشتر از ميگوهاي تيمار شاهد (بدون افزودن پروبيوتيك به آب در شوري ۳۰ قسمت در هزار) بود(p<0.05) . از طرف ديگر با وجود اينكه ميزان رشد ميگوهاي تيمار شوري ۴۰ قسمت در هزار نسبت به ميگوهاي شاهد (بدون افزودن پروبيوتيك به آب در شوري ۴۰ قسمت در هزار) بيشتر بود ولي از لحاظ آماري هيچگونه تفاوت معني دار بين آنها مشاهده نگرديد، اين در حالي است كه درصد بازماندگي ميگوهاي تيمار شوري ۴۰ قسمت در هزار نسبت به ميگوهاي شاهد بطور معني داري بيشتر بود .(p<0.05) همچنين نتايج حاكي از آن است كه ميزان رشد و درصد بازماندگي ميگوهاي تيمار شوري ۳۰ قسمت در هزار در مقايسه با ميگوهاي تيمار شوري ۴۰ قسمت در هزار بطور معني داري بيشتر مي باشد .(p<0.05) در نتيجه از اين تحقيق چنين اسنتباط مي شود كه دادن پودر پروبيوتيك باسيلوس حل شده در آب در شوري ۳۰ قسمت در هزار همراه با غذاي پلت مرحله رشد مي تواند بسيار مفيد باشد. در حالي كه در شوري ۴۰ قسمت در هزار چندان ثمر بخش و مفيد نيست. لازم است گفته شود كه داده هاي بدست آمده از طريق نرم افزار آماري spss و با استفاده از آزمون آناليز واريانس (ANOVA) و آزمون LSD مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.