مقاله تاثير پروبيوتيك بر عملكرد و تركيبات لاشه جوجه هاي گوشتي تحت شرايط نرمال و تنش گرمايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي علوم دامي (دانش كشاورزي) از صفحه ۴۹ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: تاثير پروبيوتيك بر عملكرد و تركيبات لاشه جوجه هاي گوشتي تحت شرايط نرمال و تنش گرمايي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس گرمايي
مقاله پروبيوتيك
مقاله عملكرد جوجه هاي گوشتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوب فر اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: پوراسلامي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: خرمي احسان
جناب آقای / سرکار خانم: فرودي فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آزمايشي به منظور بررسي اثرات پروبيوتيك (آسپرژيلوس اريزا، ساكارومايسس سرويزا و پريمالاك) در شرايط نرمال و تنش گرمايي بر عملكرد جوجه هاي گوشتي صورت گرفت. تعداد ۷۶۸ قطعه جوجه گوشتي از سويه راس ۳۰۸ در ۴۸ واحد آزمايشي (۴ تيمار با ۶ تكرار و ۱۶ قطعه در هر تكرار) در قالب طرح بلوكهاي كاملا تصادفي با قرار گرفتن در دو بلوك تحت تنش گرما و شرايط نرمال استفاده شد. جيره هاي غذايي مورد استفاده در آزمايش، بر اساس احتياجات غذايي جوجه هاي گوشتي (سويه راس ۳۰۸) در سن ۲۱- ۱ و ۴۲- ۲۲ روزگي و با مقادير معين مواد افزودني تهيه گرديد. صفاتي كه اندازه گيري گرديد شامل افزايش وزن بدن، خوراك مصرفي، ضريب تبديل غذايي و تركيبات لاشه پرنده گان بود و جوجه ها به صورت آزاد به آب و جيره دسترسي داشتند. جوجه از هر تيمار به طور تصادفي جهت كشتار انتخاب گرديد. مواد افزودني پروبيوتيك سبب بهبود عملكرد جوجه هاي گوشتي نگرديد ولي وزن لاشه و راندمان لاشه را به طور معني داري كاهش داد (۰۵/۰>P). مقدار خوراك مصرفي، تلفات جوجه ها، ميانگين وزن زنده و ضريب تبديل غذايي براي جوجه هاي گوشتي تحت شرايط تنش گرما كاهش معني داري نشان نداد ولي وزن لاشه به طور معني دار كاهش يافت (۰۵/۰>P). بر اساس نتايج حاصل پروبيوتيك تاثيري بر عملكرد جوجه هاي گوشتي نداشت ولي استرس گرمايي سبب كاهش وزن لاشه شد.