مقاله تاثير پروبيوتيک Aqualase بر رشد و بازماندگي بچه ماهي کپور وحشي (Cyprinus carpio) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي علوم و فنون دريايي از صفحه ۲۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: تاثير پروبيوتيک Aqualase بر رشد و بازماندگي بچه ماهي کپور وحشي (Cyprinus carpio)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکوالاز
مقاله ساکارومايسس
مقاله پروبيوتيک
مقاله کپور وحشي (Cyprinus carpio)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك خو مژده
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفيان مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: صفري رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پروبيوتيک مخمري آكوالاز (Aqualase) متشکل از ساکارومايسس سرويزيه (Saccharomyces cerevisiae) و ساکارومايسس اليپسوئيدوس (Saccharomyces elipsoeidus) مي باشد. تاثير اين پروبيوتيک در مقادير ۱، ۱٫۵ و  2گرم در هر کيلوگرم غذاي خشک در مقايسه با غذاي شاهد (فاقد پروبيوتيک) با ۳ تکرار بر روي ۵۴۰ عدد بچه ماهي کپور وحشي (Cyprinus carpio) با ميانگين وزن اوليه ۱۰٫۹ تا ۱۳٫۸ گرم به مدت ۶۰ روز مورد بررسي قرار گرفت. تعيين ميزان طول و وزن ماهيان هر ۱۰ روز يکبار انجام گرفت. در بررسي شاخصهاي رشد ماهيان، تحت تاثير استفاده از مقادير مختلف پروبيوتيک آكوالاز، بچه ماهيان تغذيه شده با جيره غذايي حاوي ۱٫۵ گرم در هر کيلوگرم غذاي خشک، بهترين رشد را نسبت به شاهد نشان دادند (P<0.05). تنها در بررسي فاكتور شاخص كيفيت، تفاوت معني داري بين تيمارهاي دريافت كننده آكوالاز با گروه شاهد مشاهده نشد. ميزان بازماندگي بچه ماهيان در تيمار دريافت کننده ۱٫۵ گرم به ازاي هر کيلوگرم غذاي خشک درمقايسه با شاهد بيشتر بوده ولي اين اختلاف معني دار نبوده است (P>0.05). ميانگين رشد طولي و وزني بچه ماهيان از اواسط دوره پرورش افزايش بيشتري يافت. در اين بررسي، ميزان آكولاز موثر براي بچه ماهيان كپور وحشي، ۱٫۵ گرم به ازاي هر كيلوگرم از غذا بدست آمد.