مقاله تاثير پروتكل ۴ هفته اي درمان تركيبي بر تاندونيت مزمن عضلات روتاتور كاف شانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۱۷۷ تا ۱۸۳ منتشر شده است.
نام: تاثير پروتكل ۴ هفته اي درمان تركيبي بر تاندونيت مزمن عضلات روتاتور كاف شانه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاندونيت مزمن عضلات روتاتورکاف
مقاله ترکيبي
مقاله فيزيوتراپي
مقاله ورزشكار حرفه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي بخشي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: سبحاني وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: گلپايگاني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: شايع ترين علت دردهاي مزمن شانه، ضايعات ناشي از پركاري بوده و در اين ميان سندرم گيرافتادگي شانه (تاندونيت مزمن عضلات روتاتوركاف شانه) يكي از شايع ترين مشكلات است. تنها روش درماني معمول مورد استفاده براي درمان اين عارضه در ايران، فيزيوتراپي است كه شايد نياز واقعي ورزشكاران حرفه اي را برآورده نسازد. هدف از انجام اين مطالعه، بررسي اثربخشي دوره برنامه درماني منتخب تركيبي (فيزيوتراپي، ماساژدرماني و تمرينات كششي PNF) روي تاندونيت مزمن عضلات روتاتوركاف شانه در ورزشكاران حرفه اي بود.
مواد و روش ها: ۳۰ مرد ورزشكار مراجعه كننده به كلينيك هاي فيزيوتراپي و مراكز ورزشي شهر اراك در سال ۱۳۸۷ به روش نمونه گيري مبتني بر هدف، در  زمان ۱۱ ماه انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. آزمودني ها به دو گروه ۱۵ نفري فيزيوتراپي (گروه كنترل) و درمان تركيبي (گروه تجربي) تقسيم شدند. براي تشخيص عارضه از MRI و براي ارزيابي برنامه ها از گونيامتر يونيورسال و پرسش نامه ASRS استفاده شد. داده ها با نرم افزار SPSS 11.5 تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: درمان تركيبي تاثير معني داري بر كاهش درد و افزايش دامنه حركتي در ورزشكاران حرفه اي داشت (P<0.023). در پس آزمون بين ميزان دامنه حركتي چرخش خارجي گروه درماني تركيبي و فيزيوتراپي تفاوت معني داري وجود داشت (P<0.05). كاهش درد بعد از انجام پروتكل تركيبي بيشتر بود (P<0.043).
نتيجه گيري: درمان تركيبي نسبت به روش فيزيوتراپي مجزا تاثير بيشتري بر درمان تاندونيت مزمن عضلات روتاتوركاف شانه دارد. افزايش در حركت چرخش خارجي درماني نشان دهنده تاثير زياد روي بهبود عارضه محسوب مي شود.