مقاله تاثير پروپوفول در جلوگيري از افزايش فشار چشم بدنبال تزريق سوکسينيل کولين و لوله گذاري ناي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۸۹ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: تاثير پروپوفول در جلوگيري از افزايش فشار چشم بدنبال تزريق سوکسينيل کولين و لوله گذاري ناي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوکسينيل کولين
مقاله فشار داخل چشم
مقاله پروپوفول
مقاله القا سريع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابرمقدم رنجبر محسن
جناب آقای / سرکار خانم: علوي نيا سيدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بخش عمدهاي از مصدومين، بيماران دچار صدمه نافذ چشم هستند و ناشتا نبودن اغلب آنها، احتمال آسپيراسيون ريوي را در پي دارد. از آنجائيکه جايگزين مطميني براي لوله گذاري ناي و استفاده ازسوکسينيل کولين که بتواند احتمال آسپيراسيون ريوي را به حد اقل برساند و دارويي که بتواند شلي عضلاني کامل با زمان شروع اثرکوتاه را ايجاد نمايد معرفي نشده است، هميشه نگراني از افزايش فشار داخل چشم و خارج شدن زجاجيه به هنگام القاء بيهوشي وجود دارد. هدف اين مطالعه اين است که مشخص نمايد آيا استفاده از پروپوفول به عنوان خواب آور به تنهايي و بدون کاربرد پيش دارويي ديگري مي تواند مانع افزايش فشارچشم بعد از تزريق سوکسينيل کولين و لوله گذاري ناي بشود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه ابتدا تعداد ۴۶ مورد از بيماران که در طبقه بندي ۱ و ۲ انجمن بيهوشي آمريکا   (I,II ASAPS)قرار داشتند، انتخاب شدند. قبل از القا بيهوشي فشارچشم بيماران با استفاده از تونومتر شيوتز اندازه گيري شد. سپس با استفاده از پروپوفول و سوکسينيل کولين القا بيهوشي و لوله گذاري ناي صورت گرفت. بلافاصله و دو دقيقه بعد از لوله گذاري ناي، فشارچشم به روش قبلي اندازهگيري شد. تجزيه و تحليل متغيرها با استفاده از نرمافزار SPSS-16 و SAS-9.1 انجام و از آزمون اندازه گيريهاي مکرروضريب همبستگي پيرسون استفاده گرديد.
يافته ها: از تعداد ۳۳ مورد ۳۹٫۴ درصد زن و ۶۰٫۶ درصد مرد و ميانگين سني آنها ۵۴٫۸ سال بود. ميانگين فشارچشم قبل ازالقا ۱۲، بلافاصله بعد از لوله گذاري ۱۰٫۶۹ و دو دقيقه بعد ازلوله گذاري ۹٫۹۳ ميليمتر جيوه بود. در آزمون اندازه گيريهاي مکرراين ميانگين ها تفاوت معني دار آماري را نشان دادند (p<0.05).
استنتاج: يافته ها نشان داد در بيمارانيکه به روش القاء سريع با استفاده از پروپوفول بيهوش شده اند بدنبال تزريق سوکسينيل کولين و لوله گذاري ناي نه تنها افزايش فشارچشم بوجود نمي آيد، بلکه شاهدکاهش قابل توجه آن نيزخواهيم بود.