مقاله تاثير پروپيلن گليکول برسرعت رشد جنين و ارتباط آن با مسموميت آبستني در ميش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي علوم دامي (دانش كشاورزي) از صفحه ۶۷ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: تاثير پروپيلن گليکول برسرعت رشد جنين و ارتباط آن با مسموميت آبستني در ميش
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروپيلن گليکول
مقاله گلوکز خون
مقاله مسموميت آبستني
مقاله ميش
مقاله نرخ رشد جنين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرجيان حاجي خواجه لو موسي
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: شجاع جليل
جناب آقای / سرکار خانم: پيراني نصراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش به منظور بررسي رخداد مسموميت آبستني تحت باليني و مصرف پروپيلن گليکول جهت تامين مواد پيش ساز گلوکز خون و پيشگيري از کتوزيس و افزايش نرخ رشد جنين با استفاده از ۴۰ راس ميش آبستن متعلق به دو ترکيب ژنتيکي و از يک تا سه شکم زايش در ايستگاه تحقيقاتي خلعت – پوشان دانشکده کشاورزي دانشگاه تبريز انجام گرفت. دامها پروپيلن گليکول را در ۴ سطح صفر (شاهد) و ۳ گروه ديگر به مقدار ۴۲۰ گرم به سه روش مختلف دريافت کردند. قبل و بعد از مصرف پروپيلن گليکول خونگيري به عمل آمد و غلظت گلوکز، پروتئين تام و اوره سرم خون با استفاده از روش اسپکترفتومتري اندازه گيري شد. داده هاي آزمايش در قالب يک مدل خطي عمومي شامل اثرات فوق و غلظت اوليه هر متابوليت به عنوان کوواريت تجزيه و تحليل شدند. ميش هاي تحت آزمايش بعد از تيماربندي و بره هاي آنها هنگام تولد و در زمان شيرگيري وزن کشي شدند. نتايج حاکي از تاثير معني دار (P<0.05) مصرف پروپيلن گليکول روي غلظت گلوکز و اوره سرم خون بود در صورتي که غلظت پروتئين تام و وزن تولد و از شير گيري بره ها تحت تاثير مصرف پروپيلن گليکول قرار نگرفت. گروه شاهد به طور معني داري (P<0.05) داراي غلظت گلوگز سرم خون کمتري (۴۲٫۲ ميلي گرم در دسي ليتر) و مقدار اوره بيشتري (۱۸٫۲ ميلي گرم در دسي ليتر) نسبت به ساير گروه ها بودند. ميزان مصرف پروپيلن گليکول، گروه ژنتيکي و شکم زايش بر روي وزن دام (مادر) اثر معني داري (P<0.05) داشتند. اثر ژنتيکي تاثير کاملا معني داري (P<0.01) روي وزن تولد و وزن از شيرگيري بره ها داشت. با عنايت به نتايج بدست آمده مي توان اذعان نمود که مصرف پروپيلن گليکول با افزايش سطح گلوکز خون مي تواند سبب کاهش مسموميت آبستني گردد.