مقاله تاثير پلاسماي سرد روي کالاي پنبه اي رنگ شده با رنگ هاي راکتيو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در فناوري نساجي (علوم و تكنولوژي نساجي) از صفحه ۸۷ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: تاثير پلاسماي سرد روي کالاي پنبه اي رنگ شده با رنگ هاي راکتيو
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارچه پنبه اي
مقاله پلاسماي سرد نيتروژن
مقاله اسپکتروفتومتر انعکاسي
مقاله ميکروسکوپ الکتروني پويشي
مقاله رنگ راکتيو گرم و سرد
مقاله ثبات شستشويي
مقاله ATR-FTIR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرپور حميد
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي ابوسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: يزدانشناس محمداسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق نمونه کالاي پنبه اي سفيدگري شده را با رنگينه هاي راکتيو سرد و گرم رنگرزي شده، سپس نمونه هاي رنگرزي شده را تحت شرايط پلاسما با گاز نيتروژن در زمان هاي ۱ و ۵ دقيقه قرار گرفته، و تاثير پلاسما در مورفولوژي سطحي با استفاده از ميکروسکوپ الکترونيSEM  مورد بررسي قرار گرفت. ميزانK/S  و L*a*b* با استفاده از اسپکتروفوتومتر انعکاسي ارزيابي شد. نتايج آزمايشات نشان داد، نمونه رنگ شده با راکتيو سرد و گرم از ثبات رنگي برخوردار بوده ولي بعد از شرايط شستشو با افزايش زمان عمليات پلاسما ثبات رنگ تا حدي کاهش مي يابد. همچنين افزايش زمان عمليات پلاسما در فشار ثابت، اثر تخريب در مورفولوژي سطحي نمونه هاي رنگ شده با راکتيو گرم و سرد را بيشتر مي کند. در نهايت، تستATR  چگونگي اثر عمليات پلاسما را در تعيين ثبات رنگ و تغيير گروههاي عاملي موجود در کالا در بعد از شستشو نشان مي دهد.