مقاله تاثير پليمرسوپر جاذب آب بر روي صفات زراعي و فيزيولوژيکي ارقام مختلف لوبيا قرمز تحت تنش خشکي در شرايط گلخانه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در گياه و زيست بوم از صفحه ۷۵ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: تاثير پليمرسوپر جاذب آب بر روي صفات زراعي و فيزيولوژيکي ارقام مختلف لوبيا قرمز تحت تنش خشکي در شرايط گلخانه اي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکي
مقاله لوبيا قرمز
مقاله پليمر سوپر جاذب
مقاله عملکرد
مقاله ميزان آب نسبي برگ
مقاله پايداري غشا سيتوپلاسمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوراسماعيل پريناز
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: توسلي ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: توحيدي مقدم حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش براي مطالعه تاثير پليمر سوپر جاذب بر برخي از خصوصيات زراعي (عملکرد دانه، شاخص برداشت، وزن صد دانه) و فيزيولوژيکي (ميزان آب نسبي برگ، مقاومت غشا سيتوپلاسمي) ارقام مختلف لوبيا قرمز تحت تنش خشکي در سال زراعي ۱۳۸۴ در گلخانه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج صورت گرفت. در اين تحقيق سه رقم مختلف لوبيا قرمز (درخشان، D81083 و ناز)، در شرايط آبياري (۲، ۴، ۶ روز يکبار) با سه غلظت مختلف سوپر جاذب (۷، ۵، ۰ درصد) مورد بررسي قرار گرفتند و طرح آماري بکار رفته در اين پژوهش، طرح فاکتوريل در قالب بلوک کامل تصادفي با ۴ تکرار بود که در اين بررسي، فاکتور A تيمارهاي آبياري، فاکتور B ارقام و فاکتور C غلظت هاي مختلف سوپر جاذب بود. نتايج حاصل از تحقيقات نشان داد، بين تيمارهاي مختلف آبياري، ارقام و غلظت هاي مختلف سوپر جاذب اختلاف معني داري وجود داشته و استرس خشکي تاثير معني داري در کاهش صفات زراعي داشته و غلظت ۷% از اين ماده توانسته سبب افزايش صفات زراعي شود. ناز و درخشان به ترتيب ارقام متحمل و حساس در اين پژوهش شناخته شدند. با توجه به بررسي هاي صورت گرفته مشخص شد پليمر سوپر جاذب با جذب و نگهداري آب قادر است بسياري از تلفات ناشي از کم آبي را کاهش داده و سبب افزايش صفات مختلف شود. بهترين غلظت در اين بررسي، غلظت ۷% و بهترين رقم، رقم ناز تشخيص داده شد.