مقاله تاثير پلي مرفيسم I405V ژن CETP بر پاسخ ليپيدي به تغيير تركيب اسيدهاي چرب رژيم غذايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۵۴ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: تاثير پلي مرفيسم I405V ژن CETP بر پاسخ ليپيدي به تغيير تركيب اسيدهاي چرب رژيم غذايي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليپوپروتئين با چگالي بالا
مقاله آپوليپوپروتئين CETP ،A-I

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دارابي امين مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالفتحي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: استادرحيمي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي عبدالحسن
جناب آقای / سرکار خانم: شاكر مقصود
جناب آقای / سرکار خانم: نوري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماري آترواسكلروز ناشي از يك تقابل پيچيده بين ژنتيك و عوامل محيطي مي باشد. برداشت كلسترول از بافت هاي محيطي و انتقال آن به كبد كه فرآيند انتقال معكوس كلسترول (RCT) ناميده مي شود، نقش بسيار مهمي در پيشگيري از آترواسكلروز دارد. ذرات HDL و پروتئين انتقال دهنده كلسترول (CETP) از اجز اي مهمRCT  محسوب مي شوند. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير پلي مرفيسم I405V ژن CETP بر پاسخ به تغيير نسبت اسيدهاي چرب چند غير اشباع به اسيدهاي چرب اشباع ( Pبه S) بود.
روش بررسي: جمعيت مورد مطالعه شامل ۸۵ فرد سالم با ژنوتيپ هاي مختلفI405V  ( 35نفر II، ۳۶ نفر IV،۱۴  نفرVV ) بود، كه طي دو دوره ۲۸ روزه مورد مطالعه قرار گرفتند. نسبتP  بهS  رژيم غذايي دوره اول ۱ به ۲ (غني از اسيدهاي چرب چند غيراشباع ياPUFA ) و دوره دوم ۰٫۳ (غني از اسيدهاي چرب اشباع يا(SFA  بود. در ابتدا و انتهاي هر دوره پروفايل ليپيدي افراد تعيين شد.
يافته ها: در آغاز مطالعه مقدار ليپيدها و ليپو پروتئين هاي گروه هاي ژنوتيپي تفاوت معني داري نداشت. پس از رژيم غذايي غني از
SFA كاهش غلظت آپوليپوپروتئين A-I و  HDL-C افرادي كه داراي الل V بودند، بيشتر از افراد با ژنوتيپII  بود.
نتيجه گيري: پلي مرفيسم
I405V ژن CETP تغييرات نامطلوب ApoA-I و HDL-C ناشي از كاهش نسبتP  بهS  رژيم غذايي را تشديد مي كند.